Sayı : 66
GİRİŞİMCİ OLMA YOLUNDA KADIN GİRİŞİMCİLERİ ANLAMAK: KADINLAR NE İSTER?
Öznur BOZKURT,Füsun YAŞAR

10 5

Öz Girişimciliğin cinsiyeti olur mu tartışmaları günümüzde hala sürüp gitmektedir. Kadınların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek adına girişimciliğe cinsiyet kavramının eklendiği ise sıkça vurgulanmaktadır. Bu çalışmada, kadın girişimciliğine bir kez daha dikkat çekmek ve kadınların girişimsel faaliyete başlama güdüleri, girişimcilik faaliyetine başlarken ve onu sürdürürken yaşadıkları sorunlar ve bu sorunlara çözüm bulma yöntemleri, gelecek planları ve ilgili kişi ve kurumlardan beklentileri incelemektir. Bu kapsamda farklı iş kollarında faaliyet gösteren kadın girişimcilerden toplanan veriler ile gerek kadın girişimcilere gerekse kadın girişimciliğini desteklemek adına faaliyet gösteren kurumlara çeşitli öneriler sunulmak amaçlanmıştır. Nitel araştırma yönteminin kullanılacağı araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile veriler toplanmıştır. Betimsel analiz tekniği ile veriler ilgili literatür taramasından faydalanılarak araştırmacı tarafından belirlenen boyutlar altında incelenmiştir. Araştırma sonucuna göre, kadın girişimcilerin özgür çalışma ve aile ihtiyaçlarını karşılamak amacı ile iş kurdukları ve bunu yaparken de ticari krediler yerine kişisel tasarruf ve aile desteğine başvurdukları görülmüştür. Kadın girişimcilerin istekleri ise, destek miktarlarının ve bu desteğe erişim olanaklarının artırılması, vergi indirimleri, eğitim imkanları verilmesi(iş kurma ve yönetme ile ilgili), yurt dışı etkinliklere katılım desteğinin artırılması ve çocuk bakımı konudaki destelerin yaygınlaştırılmasıdır.
Anahtar Kelimeler: Girişimcilik, Kadın, Kadın Girişimciliği, Girişimcilik Güdüsü
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Arıkan, S. (2004). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, (2. Basım). Ankara: Siyasal Basın Yayın Dağıtım. Coughlin, J.H. ve Thomas, A.R. (2002). The Rise Of Woman Entrepreneurs: People, Processes and Global Trends, (1. Basım). ABD: Greenwood Publishing Group Library of Congress Cataloging-in-Publication Data.Çelebi, N. (1997). Turizm Sektöründeki Küçük İşyeri Örgütlerinde Kadın Girişimciler, Ankara: T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü.Demir, N. (2015). Türkiye’de Girişimcilik ve Kadın. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, (315), 14-19.Goyal, M. ve Parkash J. (2011). Women Entrepreneurship in India-Problems and Prospects, ZENITH, International Journal of Multidisciplinary Research, 5(1), 195-207. Güney, S. (2008). Girişimcilik Temel Kavramlar ve Bazı Güncel Konular, (3. Basım). Ankara: Siyasal Basın Yayın Dağıtım.Gürol, M.A.(2000). Türkiye’de Kadın Girişimci ve Küçük İşletmesi: Fırsatlar, Sorunlar, Beklentiler ve Öneriler, (1.Basım). Ankara: Atılım Üniversitesi Yayını.http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6057/kadin-girisimciligi-women-entrepreneurshiphttp://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=24643Kayalar, M. ve Ömürbek, N. (2007). Girişimci Adaylarının Risk Almaya Yatkınlık Özelliğinin Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 185-200.Müftüoğlu M.T. ve Durukan T., (2004). Girişimcilik ve Kobi’ler. (1. Basım). Ankara: Gazi Kitabevi.Sallan Gül, S. ve Altındal, Y. (2016). Türkiye’de Kadın Girişimciliğinin Serüveni: Başarı Mümkün mü?. Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 21(4), 1361-1377.Soysal, A. (2010b). Kadın Girişimcilerin Özellikleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve İş Kuracak Kadınlara Öneriler: Kahramanmaraş İlinde Bir Araştırma. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 5(1), 71-95.Tamer, G.(2013). Dünyaya Kıyasla Türkiye’de Kadın Girişimciliği, Internatıonal Conference On Eurasıan Economıes, Beykent Üniversitesi, Rusya, 17-18 Eylül.Tekin, M.(2005a). Girişimcilik, Konya: Günay Ofset Matbaacılık.Uluköy, M. ve Demireli, C. (2014). Cinsiyetin Girişimcilik Özellikleri Üzerine Etkisi: Erkek Girişimcilik ve Kadın Girişimciliğin Karşılaştırmalı Analizi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (22), 47-55.Yağcı, F. ve Bener, Ö. (2005). Girişimci Kadınların Demografik ve Genel Karakteristikleri ile Kadınları Girişimciliğe Motive Eden Faktörler. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, (33), 85-100.

Öznur BOZKURT,Füsun YAŞAR