Cilt: 5 - Sayı : 1
Vicdan Kavramının Psiko - Sosyal Tahlili
Abdulvahit İMAMOĞLU

8 4

Bu çalışma, vicdan kavramının, insan yaşamındaki fonksiyonel konumunu, onun insan bünyesindeki mahiyetini, oluşumunu ve gelişimini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Aynı zamanda vicdanın, insan ve hayat ekseninde temel bir kavram olması onun çok yönlü varoluşunda da dikkat çekmektedir. Bu bağlamda kavramın psikolojik ve sosyolojik yönleri genel hatları ile ele alınmaya çalışılmıştır.
In this article, the concept of conscience, the function in human life will be examined. The nature of conscience in the human body and its existence and evoluation are also explored. At the same time, the conscience of people and the axis of life has a multiple function. In this context, the concept of conscience will be discussed in terms of psychological and sociological aspects.
Anahtar Kelimeler: Vicdan, insan, irade, kişilik, sorumluluk
Anahtar Kelimeler: Conscience, human, free will, personality, responsibility

Kaynakça

AHMET CEVDET PAŞA,” Miyar-ı Sedat”, Sad., Hasan Tahsin Feyizli, Fecir Yay., Ankara, 1998.

AKŞEKER, Semih, “Kendini Bilen İnsan”, Bilge Yayınları, İstanbul, 2005.

ARIKDAL, Ergün, “Yaşamın Amacı Kendini Bilmek”, Ruh Ve Madde Yayınları, İstanbul 2003.

BABANZADE, Ahmed Naim, “islâm Ahlakının Esaslar”ı, Haz. Recep Kılıç, T.D.V.yayınları, Ankara 1995.

BİLGİZ, Musa, “Kur'an Açısından Vicdan ve Değeri”, Beyan Yayınları, İstanbul, 2007.

BİLMEN, Ö. Nasuhi, “Muvazzah İlm-i Kelam”, İstanbul, 1972.

ÇAĞLI, Yusuf Ziya, “İslam Dininde Vicdanın Mahiyeti”, Sebilürreşad, c.XII, sy. 289. ÇAĞRICI, Mustafa, “Anahatlarıyla İslâm Ahlakı”, Ensar Neşriyat, İstanbul, 1985.

DRAZ, M. Abdullah, “Kur'an Ahlakı”, Çev. Emrullah Yüksel-Ünver Günay, İstanbul, 2004.

ERDEM, Hüsameddin, “Ahlak Felsefesi”, Konya, 2005.

ERSOY, M. Akif, Safahat Edisyon Kritik, Haz. Ertuğrul DÜZDAĞ, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., İstanbul, 1987.

KAM, Ferit, “İlm-i Ahlâk”, Ankara, 1339-1341 (1923-1925).

KASAPOĞLU, Abdurrahman, “Kur'an'a Göre Vicdanın Kaynağı ve İşlevleri”, Akademik Araştırma Dergisi, Sy. 18, 2003, s.131-162.

LEİRVİK, Oddbjorn, “Hoşgörü, Vicdan ve Dayanışma: Ahlak ve Din Eğitiminde Küreselleşen Kavramlar, Değerler Eğitimi Dergisi, Sy. 7-8, 2004, s. 147-167.

PARLATIR, İsmail, “Türkçe Sözlük”, Türk Dil Kurumu, c.II. Ankara 1998.

PAZARLI, Osman, “Din Psikolojisi”, Remzi Kitabevi, İstanbul 1972b.

PAZARLI, “Osman, İslamda Ahlak”, Remzi Kitabevi, İstanbul 1972a, s.92-93.

ROUSSEAU, J.J., “Emile”, Çev. Mehmet Baştürk-Yavuz KIZILÇİM, Babil Yayınları, Erzurum, TOPÇU, “Nurettin, Ahlak”, İstanbul, 2005.

ULAŞ, Sarp Erk, “Felsefe Sözlüğü”, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2002.

ÜLKEN, H. Ziya, “Ahlak, İstanbul”, 1946.

Abdulvahit İMAMOĞLU