Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

EKEV Akademi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt , Sayı 57

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Algilanan anne tutumlarinin kiz çocuklarinin kariyer beklentisine etkisi üzerine öğretmen görüşlerinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1, Cumhuriyet Üniversitesi2
Görüntülenme :
384
DOI :
Özet Türkçe :

Nitel araştırma biçiminde desenlenen bu çalışma ile algılanan anne tutumunun kız çocuklarının kariyer beklentisine etkisini incelemek amaçlanmıştır. 2012-2013 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılında,  Sivas  İli  merkezinde  bulunan  Sivas  Anadolu Lisesinde  okuyan  15  kız  öğrenciye  ve Cumhuriyet  Üniversitesinde  öğrenim gören  15  1.sınıf  öğrencisine  yapılandırılmış  yönteme  göre hazırlanmış sorular uygulanmış ve daha sonrada söylev çözümlemesi tekniği kullanılarak içerik analizi yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; kız çocuklarının annelerinin kendilerine destek verme durumuna göre beklentileri artmakta veya azalmaktadır. Yine elde edilen bulgular, annelerin çocuklarından fazlasıyla olgun ve sorumlu davranışlar beklediklerini ortaya koymuştur. Çalışmada annelerin büyük bir kısmının çocukları ile ilgili karar verirken çocuklarının fikirlerini önemsedikleri ve annelerin çocuklarının kendileri ile ilgili karar almalarına izin verdikleri sonucuna ulaşılmış-tır. Ayrıca annelerin büyük bir çoğunluğunun çocuklarına yeterince özgürlük tanıdıkları, çocuklarını akademik olarak destekledikleri ve çocukların da annelerinin kendilerini destekleyeceklerine inandıkları sonucuna varılmıştır. Bu çalışmanın literatüre katkı yaparak konuyla ilgilenen annelere faydalı olacağı ve yeni çalışmalara yön vereceği düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

With this study which is figured with qualitative research is aimed to analyze the impacts of perceived mother attitudes on career expectations of female children. In 2012- 2013 academic year spring term, questions which are prepared according to structured method, were asked to 15 female student studying in Sivas Anatolian High School, located in Sivas city centrum, and 15 students who are freshman, studying in Cumhuriyet Unıversıty, and then content analysis was made by using discourse analysis technique. According to acquired findings, female childrens’ expectations increase or decrease in regard to supporting of their mothers. Again acquired findings assert that mothers expect mature and responsible behaviours from their children. In this study, while making decision about their own children, mothers take into consideration children’s thoughts and they allow children to making decision about them. Moreover, reached conclusion that the great majority of mothers permit children freedom, support them academically and children believe that their mother will support them.Tthis study will be useful for mothers who are interested in this theme and it will influence new studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :