Cilt: 3 - Sayı : 2
Türkiye Ekonomisinde Faiz Oranları-Enflasyon İlişkisi Üzerine Bir Model Denemesi (1980-2005)
Sara ONUR

10 5

Öz Bu makalenin amacı, Türkiye' deki faiz ve enflasyon oranları ilişkisini test etmektir. (1980-2005) Otoregresif modellere dayanan orijinal model, aşağıdaki varsayımları temel almaktadır: enflasyonun nedeni faiz oranıdır. 2001 yılı sonrası ekonomi politikaları, enflasyon hedeflemesini temel almaktadır. Bu amprik araştırma birim kök testlerini, ko-entegrasyon testleri ve granger nedensellik testlerini ele almaktadır ve enflasyon ve faiz oranları arasındaki güçlü fonksiyonu tahmin etmektedir. Enflasyon hedefleme politikaları devam etmektedir.
Anahtar Kelimeler: Faiz oranı, enflasyon oranı, GSMH oranı
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Sara ONUR