Teknolojik Gelişmelerin Çevirmen ve Çeviri Mesleği Açısından Olumlu ve Olumsuz Etkileri: Çeviri Alanında Yeni Yaklaşımlar

Makineleşmenin hayatımızın her yerinde bıraktığı derin izler ve toplumsal açıdan beraberinde getirdiği yeni hayat tarzı, birçok mesleğin ya popülerliğini azaltmış; ya da bu meslekleri teknoloji çağına ayak uydurmaya zorlamıştır. Bu kapsamda bazı meslekler artık ömrünü tamamlamış, diğer yandan ise bazı meslekler teknolojik gelişmelere paralel, profesyonelleşme yolunu tutmuşlardır. Makineleşme ile birlikte yeni uzmanlık alanları doğmuş ve önceleri birçok insanın birlikte çalışması ile ancak halledilebilen işler makineler ile daha kolay bir şekilde yapılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, teknolojik gelişmelerin çeviri olgusuna ve çevirmenlik mesleğine olumlu ve/ve ya olumsuz etkileri ele alınacaktır. Makalemizin amacı; olumlu ve olumsuz yönleriyle teknolojik gelişmeler ve değişimler olarak adlandıracağımız yeniliklerin, çevirmen haklarına, çevirmenler arası ilişkilere, çevirmen-işveren ilişkilerine, akademik çeviri eğitimine, çevirmenin yaşam tarzına ve çevirmenin mesleki gelirine ne tür etkilerde bulunduğuyla ilgili veriler ve bilgiler ortaya koymaktır.

The Positive and Negative Effects of Technological Developments From The Perspective of Translator and Translation Profession: New Approaches in Translation Field

The deep traces left by mechanization in our life made many professions less popular or forced these professions to catch up with technological progress. Also, mechanization caused some professions to get lost in the ashes of history or to be experted in certain areas. With mechanization, new professions broke through and the works which used to be carried out by many people in the past can be accomplished more easily by few machines. Undoubtedly, mechanization brought less man power and energy in various industries. In the existing study, positive and negative effects of technological developments on translation concept and translator profession will be discussed. Therefore, the current paper explores the effects of technological developments on translator-translator communication, translator- commisioner communication, translators’ life style, academic translation education and translators’ income and translators’ legal rights especially in the context of Turkey.

Kaynakça

AUSTERMUHL, F. (2001) Electronic Tools for Translators, Manchester, St. Jerome Publishing.

CANIM, S. (2008) “Türkiye’de Çeviri Bürolarında Web Sitesi Yerelleştirmeleri ve Bu Süreçte Bilgi Teknolojilerinin Kullanımı”, İstanbul Üniversitesi (yayınlanmamış yüksek lisans tezi).

ERUZ, S. (2003) Çeviriden Çeviribilime, Multilingual Yayınları, İstanbul.

ERUZ, S. (2005) “Türkiye’de Çevirmen Olmak, Çevirmenlik Mesleği” (Çeviri piyasası-çeviri eğitimi). 4. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, Çanakkale Üniversitesi. Akademik İncelemeler Dergisi (Journal of Academic Inquiries) Cilt/Volume: 7, Sayı/Number: 2, Yıl/Year: 2012 307

FREIGANG, K.H. ve SCHIMITZ, K. D. (2002) Software Lokalisierung Als Aufgabe für Übersetzer, in Joanna Best/SylviaKalina (Hrsg.) Übersetzen und Dolmetschen, EineOrientierungs hilfe, A. FranckeVerlag, Tübingenund Basel.

GIL, J. R. ve PYM, A. (2006) Technology and Translation (a Pedagogical Overview), Intercultural Studies Group, Universitat Rovira i Virgili; Tarragona (Spain).

GÜRÇAĞLAR-TAHİR, Ş. (2011) Çevirinin ABC’si, Say Yayınları, İstanbul.

O’HAGEN, M. (2009) “Computer-aided Translation”, Mona Baker ve Gabriel Saldanha (der.) Routledge Encylopedia of Translation Studies, Routledge Yayınları, Londra.

RODRIGO, Y. E. (2001) “Making MT Commonplace in Translation Training Curricula-Too Many Misconceptions, So Much Potential!”, MT SUMMIT VIII Workshop on Teaching Machine Translation, Santiago de Compostela.

YAZICI, M. (2007) Yazılı Çeviri Edinci, Multi Lingual Yayınları, İstanbul.

İnternet Kaynakları

http://www.proz.com/forum/turkish/219718d%C3%BCnyan%C4%B1n_en_%C3%B6nemli_i%C5%9Fi.html. 15.02.2012

http://www.divxforever.us/ 16.03.2012

http://www.translatorscafe.com/cafe/TR/QuickLook.asp?show=Forums 28.04.2012

http://www.transquotation.com/default.asp 05.04.2012

http://www.ceviribilim.sakarya.edu.tr/tr/ders_plani/t/6/f/02/b/16, 21.05.2012

http://www.transint.boun.edu.tr/?q=node/12, 21.05.2012

http://www.istanbul.edu.tr/edebiyat/bolum_sayfasi/ceviribilim/amt_ders_progra mi.htm 21.05.2012

http://fenedebiyat.okan.edu.tr/userfiles/fef/ceviribilim-mutercim-tercumanlikalmanca-18072011. pdf 21.05.2012

http://www.mtb.hacettepe.edu.tr/dosyalar/08-IMT-DT.pdf 21.05.2012