Cilt: 1 Sayı : 2
d
FAKTÖR ANALİZİ İLE İLLERİN KÜLTÜR, SANAYİ, TOPLUMSAL YAPI VE ULAŞTIRMA GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN SIRALANMASI VE YORUMLANMASI
Melike DEMİRCİ

1.4K 129

Öz Bu çalışma, illerimizin çeşitli alanlardaki konumlarını göstermek için yapılmıştır. “Çeşitli Alanlar”; “İllerin Yüzölçümleri ve Belediye-İlçe-Köy Sayıları, Nüfus ve Göç, Demografi, Toplumsal Yapı, Bina, Eğitim, Kültür, Turizm, Sağlık, Adalet, Çevre, Seçimler, Tarım, Enerji, İşgücü, Sanayi, Ticaret ve Hizmet, Ulaştırma, Dış Ticaret, Enflasyon ve Fiyat, Ulusal Hesaplar, Gelir ve Yaşam Koşulları, Araştırma ve Geliştirme, Tüketim Harcamaları” konularıdır. Konular üzerinde yapılan elemelerden sonra, “Kültür, Sanayi, Toplumsal Yapı ve Ulaştırma” konuları çalışma kapsamına alınmıştır. Bu konuların değişken sayısı çok olduğu için, değişkenleri azaltabilecek olan “Faktör Analizi”, SPSS ortamında  uygulanmıştır. Sonuçta; “Kültür”ün 12 değişkeni 2 faktöre, “Sanayi”nin 18 değişkeni 1 faktöre, “Toplumsal Yapı”nın 4 değişkeni 1 faktöre, “Ulaştırma”nın 10 değişkeni 2 faktöre indirgenmiş ve elde edilen faktörler üzerinden iller ve ülkemiz hakkında yorumlar yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Faktör Analizi, İller

Kaynakça

Albayrak, A. S. (2005), “TÜRKİYE’DE İLLERİN SOSYOEKONOMİK GELİŞMİŞLİK DÜZEYLERİNİN ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK YÖNTEMLERLE İNCELENMESİ”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, ss. 153-177.Aytaç, M. ve Öngen, B. (2012), “Doğrulayıcı faktör analizi ile yeni çevresel paradigmaölçeğinin yapı geçerliliğinin incelenmesi”, İstatistikçiler Dergisi 5, ss. 14-22.Büyüköztürk, Ş.; Akgün, Ö. E.; Özkahveci, Ö. ve Demirel, F. (2004), “Güdülenme ve Öðrenme Stratejileri Ölçeðinin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, KURAM VE UYGULAMADA EĞİTİM BİLİMLERİ. Çolakoğlu, Ö. M. ve Büyükekşi, C. (2014), “Evaluation of Factors Effecting Exploratory Factor Analysis Process”, Karaelmas Journal of Educational Sciences, Cilt:2, Sayı:1, ss. 58-64.Doğan, N. ve Başokçu, T. O. (2010), “İstatistik Tutum Ölçeği İçin Uygulanan Faktör Analizi ve Aşamalı Kümeleme Analizi Sonuçlarının Karşılaştırılması”, Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, ss. 65-71.Manly, B. F. J. (1986), Multivariate Statistical Methods: A Primer. Chapman and Hall Ltd., 1. Baskı, ABD.Özdemir, A. İ. ve Altıparmak, A. (2005), “SOSYO-EKONOMİK GÖSTERGELER AÇISINDAN İLLERİN GELİŞMİŞLİK DÜZEYİNİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Sayı: 24, ss. 97-110.Patır, S. (2009), “FAKTÖR ANALİZİ İLE ÖĞRETİM ÜYESİ DEĞERLEME ÇALIŞMASI”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 4, ss. 69-86. TÜİK. 2017. Bölgesel İstatistikler. https://biruni.tuik.gov.tr/bolgeselistatistik/tabloOlustur.do.