Cilt: 8 - Sayı : 2
İç Göç Terörizm İlişkisinde Mersin Örneği
Effect of Domestic Migration on Terrorism: The Case of Mersin
M. Emin GÜNEŞ

9 6

Bu makalede iç göç ve terörizm arasındaki ilişki, Mersin örneğinde değerlendirilmeye çalışılmıştır. Göç ve suç ilişkisi bağlamında yapılan çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir ancak yapılan çalışmalar genellikle anket uygulama yöntemi veya suç istatistiklerinin analizi yöntemleriyle yapılmıştır. Terörle mücadelede doğrudan kanun uygulayıcı pozisyonunda sahada bulunanlar, yargılama sürecinin aktörleri, tarafsız gözlem yapabilme imkânları bulunan basın mensupları ve bölgede yaşayan kanaat önderleri gibi olayların birebir içinde olan kişilerle mülakata dayalı çalışmalar yeteri kadar bulunmamaktadır. Bu çalışma kapsamında Mersin’de toplam 17 kişi ile mülakat yapılmıştır. Mülakatlar neticesinde daha önce yapılan araştırmaları destekler bulgular ortaya çıktığı gibi sorunun çözümü için yapılabilecekler hakkında da bir takım öneriler ortaya çıkmıştır. Araştırma sonucuna göre; göç süreci, başlı başına bir sorun olmamakla birlikte bu sürecin iyi yönetilememesinden kaynaklı olarak bir takım problemlerin ortaya çıkmasında katalizör işlevi görebilmektedir. Ayrıca zorunlu göçlerin neden ve sonuçları itibariyle diğer göçlerden ayrılması gerektiği de araştırmanın diğer bir sonucudur.
This study attempted to evaluate the effects of internal migration to the problem of terrorist incident via the case of Mersin. A lot of studies have been done in order to clarify the relationship between immigration-crime and terrorism but in generally they have done with surveys or analyzing the crime statistics. This study includes literature review and analysis of interviews based on two fundamental pillars. In total, 17 people were interviewed in Mersin.These people were interviewed; by law enforcement position of experienced people, judges in the judicial process, members of the press working area, and opinion leaders who resided in the area. The research supports earlier findings emerged as a result of the interviews, on the other hand some suggestions about what can be done to solve the problem. According to research results of this process migration process performed of duty catalyst that is not a problem in itself also this period couldn’t be carried out well. At the same time because of the causes and consequences of obligatory migrations should be separated from the other migrations.
Anahtar Kelimeler: İç Göç, Suç, Terörizm, Mersin.
Anahtar Kelimeler: Domestic Migration, Crime, Terrorism, Mersin.

Kaynakça

AKAN, Y. ve Arslan, İ. (2008) Göç Ekonomisi: Türkiye Üzerine Bir Uygulama, Ekin Basım Yayın Dağıtım, Bursa.

ALTINKAYA, Ö. F. (2009) Adana ili Örneğinde Gecekondulaşma, Göç ve Terörizm, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde.

BİANCHİ, M. Buonanno, P. ve Pinotti, P. (2008) Migration and Crime: An Empirical Analysis, Temi Di Discussione Series, Number: 698.

ERJEM, Y. (2009) Mersin’de Göç Kentleşme ve Sosyal Problemler, Mersin Valiliği Yayınları, Mersin.

FİTCHER, J. (2006) Sosyoloji Nedir, Nilgün Çelebi (çev.), Anı Yayınları, Ankara.

GOTTFREDSON, M. R. (2004) Crime, İmmigration and Public Policy, Merage Foundation For The American Dream, California.

GÖKTÜRK, A. (2001) “Diyarbakır ve Mersin’e Zorunlu Göç”, Toplum ve Hekim Dergisi, 16(4), ss.40-52.

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Merkezi, (2006) Türkiye’de Göç ve Yerinden Olmuş Nüfus Araştırması, Ankara.

İÇDUYGU, A. ve Sirkeci, İ. (1999) “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”, Oya Baydar (Der), 75 Yılda Köylerden Şehirlere, Tarih Vakfı Yayınları, ss.249-268, İstanbul.

İŞÇİ, M. (2000) Sosyal Yapı ve Sosyal Değişme, Der Yayıncılık, İstanbul.

KAHYA, Y. ve Özerkmen, N. (2007) Bir Gulyabani: Organize Suç Örgütleri (Mafya), Adalet Yayınevi, Ankara.

KAYA, A. (2009) Türkiye’de İç Göçler Bütünleşme mi Geri Dönüş mü?, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

MARTİNEZ, R. ve Lee, M. (2000) “On Migration And Crime”, Criminal Justice 2000, Vol.1, U.S Department of Justice Office of Justice Programs, ss. 485-524, Washington.

NUNZİATA, L. (2011). Crime Persection and Victimization in Europe: Does Immigration Matter, CSEA Workshop on Migration, Pradua.

TEKELİ, İ. ve Erder, L. (1989) Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler, Hacettepe Üniversitesi Yayıncılık, Ankara.

OUSEY, G. ve Kubrin, C. (2009) “Exploring The Connection Between İmmigration and Violent Crime Rates in U.S. Cities: 1980-2000”, Social Problems, Vol:56, Issue:3, ss.447-473.

ÖZER, İ. (2004) Kentleşme Kentlileşme ve Kentsel Değişme, Ekin Kitapevi, Bursa.

ÖZEREN, S. Sözer, M. A. ve Demirci, S. (2010) “Terör Örgütlerinde Militan Kimlik Profili: Türkiye’de Hizbullah Örneği”, Terörün Sosyal Psikolojisi, Ed: Murat Sever, Hüseyin Cinoğlu, Oğuzhan Başıbüyük, Polis Akademisi Yayınları, Ankara.

ÖZTÜRK, M. ve Altuntepe, N. (2009) “Türkiye’de Kentsel Alanlara Göç Edenlerin Kent ve Çalışma Hayatına Uyum Durumları: Bir Alan Araştırması”, Yaşar Üniversitesi Dergisi, http://joy.yasar.edu.tr/makale/no11_vol3/09_ozturk_altuntepe.pdf (E.T:10.11. 2010).

SAUX, M. S. (2007) “Immigration and Terrorism: A Constructed Connection: The Spanish Case”, Springer Science Eur J Crim Policy Res Vol: 13, ss. 57–72.

SPENCER, A. (2008) “Linking Immigrants and Terrorists: The Use of Immigration as an Anti-Terror Policy”, OJPCR: The Online Journal of Peace and Conflict Resolution, 8(1), ss.1-24.

TÜMTAŞ, M. S. (2007) Türkiye’de İç Göçün Kentsel Gerilime Etkisi: Mersin Örneği, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.

Türkiye Ekonomik Ve Sosyal Etütler Vakfı, (2005) Türkiye’de Ülke İçerisinde Yerinden Edilme Sorunu: Tespitler ve Çözüm Önerileri, TESEV Yayınları, İstanbul.

Türkiye İstatistik Yıllığı, (2009) Türkiye İstatistik Kurumu, Ankara.

YILDIRIM, A. (2004) Kentleşme ve Kentleşme Sürecinde Göçün Suç Olgusu Üzerindeki Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

M. Emin GÜNEŞ