Cilt: 8 - Sayı : 2
Kamu Hizmetlerinde Çoğulculuğun Kimlikle İnşası
The Construction of Pluralism with Identity in Public Services
Mehmet GÜNEŞ

11 5

Toplumda çoğulculuk; kültürel kimliklerin eşdeğer saygı esasına göre değerlendirilmesi ve bunun için kültürel kimliklerin toplumda doğrudan varlığının kabul edilmesidir. Temel görevleri arasında bireyleri kamu otoritesi karşısında korumak olan devlet, çeşitlilik ile bütünleşen çoğulculuğu korumak zorundadır. Çünkü çoğulcu anlayış; demokrasinin içinde olup çoğunluk yönetiminin zorbalaşması tehlikesini önleme kaygısından üretilmiştir. Aynı şekilde toplumun kolektif nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak, kamusal faaliyetleri yerine getirmede sürekli ve planlı şekilde devlet veya kamu tüzel kişilerince kamuya sunulan kamu hizmetleri, toplumsal yapıdaki çeşitliliğe duyarlı olmalıdır. Bireyin toplumda edindiği kimliğinin, kamu hizmetleri ihtiyaçlarının belirlenmesi, bunların planlanıp yerine getirilmesinde göz önünde tutulabilmesi için kamu otoritesinin özellikle kimliğe dayalı farklılıkları meşru ve geçerli saymasını gerektirmektedir. Bu farklılıklar modernlik sonrası dönemde sıkça tartışılan konular arasında yer almaktadır. Bu çalışma, kimliğin çoğulcu bir toplumda farklı kamu hizmeti talepleri ile yeniden inşa edilmesini tartışmaktadır.
Pluralism in society is evaluation for basis of equivalent respect of cultural identities and the acceptance of the existence of cultural identities. One of the basic tasks of State is to protect the individuals against the public authority. At the same time state must protect pluralism with integrated variety in society. Pluralist approach in democracy is accepted to avoid the majority of people to overbearing. The identity of individual in society at planning of public services is belong to acceptance of public authorities. These differences are the most discussed topics in Postmodernism.
Anahtar Kelimeler: Kamu Hizmetleri, Çoğulculuk, Kimlik.
Anahtar Kelimeler: Public Services, Pluralism, Identity.

Kaynakça

AKTAN, Coşkun C. (1993) “Politikada Rant Kollama”, Amme İdaresi Dergisi, Aralık, s.119-136.

AYBAY, R. (1991) Yurttaşlık (Vatandaşlık) Hukuku, Aybay Hukuk Araştırmaları Vakfı Yayını, İstanbul.

BENTLEY, A. (1955) The Process of Government, The Principia Press, Evanston.

BİLGİN, N. (1994) Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu, Ege Yayınları, İzmir.

BRACHER, Karl D. (1999) “Demokrasi Ahlakı Üzerine Düşünceler” Siyasal ve Sosyal Teori, (Der. Atilla Yayla), Siyasal Yayınları, Ankara.

CROWDER, G. (2002) Liberalism and Value Pluralism, Continuum Press, London & New York.

DAHL, R. (1993) Demokrasi ve Eleştirileri, (Çev. Levent Köker), Yetkin Yayınevi, Ankara.

DENHARDT, Robert B. ve Janet V. Denhardt, (2000) “The New Public Service: Serving Rather than Steering”, Public Administration Review, Vol. 60, No. 6, pp. 549-559.

DELVOLVE, Pierre (1999), “Service Public et Libertes Publiques”, RFDA.

DUBOUIS, Lotus (1995) “Presentation”, In Le Service Public et la Construction Communautaire, RFDA.

EIDHEM, H. (2001) “Toplumsal Bir Damga Olarak Etnik Kimlik”, (Ed. Fredrik Barth), Etnik Gruplar ve Sınırları: Kültürel Farklılığın Toplumsal Organizasyonu, (Çev. A. Kaya, S. Gürkan), Bağlam Yayınları, İstanbul, s.41-62.

EKİNCİ, O. (1992) İnsan Çevre, Toplum, İmge Yayınevi, Ankara.

ERDEM, Fazıl Hüsnü (2012) “Osmanlı-Türkiye Anayasalarında ve Yeni Anayasada Vatandaşlık”, SETA Analiz, Sayı.51.

ERDOĞAN, M. (2005) “Çoğulculuk”, Liberal Düşünce, Yıl 10, Sayı: 38-39, Bahar-Yaz.

ERDOĞAN, M. (1999) Anayasal Demokrasi, Siyasal Kitabevi, Ankara.

ERYILMAZ, B. (1999) Kamu Yönetimi, Erkam Matbaası, İstanbul.

GÖZLER, K. (2012) İdare Hukuku Dersleri, Ekin Kitabevi, Bursa.

GUTMAN, A. (2005) “Giriş”, Çokkültürcülük; Tanınma Politikası, (Der. Charles Taylor), (Çev: Özcan Kabakçıoğlu), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

GÜNDOĞAN, Ali O. (2002) “Çoğulculuk ve Değer Bunalımı”, Muğla Üniversitesi SBE Dergisi, Bahar, Sayı 8, s.95-103.

HAMILTON, Mary (2006) “Democracy and Public Service”, Democracy and Public Administration, (Ed. Richard C. Box), M. E. Sharpe Inc, USA, s.3-20.

HEYWOOD, A. (2012) Siyaset, (Çev. Heyet), Liberte Yayınları, Ankara.

HILL, M. (2005) The Policy Process, Pearson Education, England.

KAYA, A. ve Turgut Tarhanlı (2005) “Türkiye’de Azınlıklar ve Anayasal Yurttaşlık”, Türkiye’de Çoğunluk ve Azınlık Politikaları: AB Sürecinde Yurttaşlık Tartışmaları, (Der. Ayhan Kaya ve Turgut Tarhanlı), TESEV Yayınları, İstanbul.

KELEŞ, R. (1993) “Kentleşme ve Kamu Yararı”, Kent ve Siyaset Üzerine Yazılar, İmge Yayınevi, İstanbul, s.91-102.

KUKATHAS, C. (2003) The Liberal Archipelago: A Theory of Diversity and Freedom, Oxford University Press, Oxford.

LYOTARD, L.F (1994) Postmodern Durum, ( Çev: Ahmet Çiğdem), Vadi Yayınları, Ankara.

MORLEY, D. ve Kevin Robins (1997) Kimlik Mekânları, Küresel Medya, Elektronik Ortamlar ve Kültürel Sınırlar, (Çev. E. Zeybekoğlu), Ayrıntı Yayınları, İstanbul.

O’TOOLE, B. (2006) The Ideal of Public Service, Routledge, Abingdon, England.

OĞUZ, Ş. (2013) “Çoğulculuk Yapısal Olarak Mümkün Değildir”, http:// www. politus. org.tr / Detay 2.aspx?id=156, (Erişim Tarihi 002013).

ÖKMEN, M. ve Fatih DEMİR (2010) “Kamu Hizmetinin Felsefi Temelleri ve Yeni Kamu Yönetiminde Geçirdiği Dönüşüm”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 3, s.19-42.

ÖZER, B. ve Serhat Baştan, Murat Ortanca (2012), “Kamu Politikası Yapımı ve Kimlik-Tabanlı Siyasa Yapımı Süreçleri: Türk Kamu Yönetimine Dair Genel Değerlendirmeler”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, s.237-263.

SARTORI, G. (1996) Demokrasi Teorisine Geri Dönüş, (Çev. Tunçer Karamustafaoğlu, Mehmet Turhan), Yetkin Yayınları, Ankara.

ŞAN, Mustafa K. (2006) “Küreselleşme Çağında Farklılık ve Çokkültürlülük Siyaseti”, Avrupa Günlüğü EURO AGENDA, Sayı 8, s.2132

ŞAYLAN, G. (2003) Değişim, Küreselleşme ve Devletin Yeni İşlevi, İmge Kitabevi, Ankara.

TAYLOR, C. (1996) Çokkültürlülük, (Yayıma Hazırlayan: Amy Gutmann), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul.

TOKİ, (2013), http://www.toki.gov.tr/TR/Genel/BelgeGoster. aspx? F6E10F8892433CFFA AF6AA849816B2EFB3F1BDC60F597ECC

TUNAYA, Tarık Z. (1980) Siyasal Kurumlar ve Anayasa Hukuku, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

TÜRKÖNE, M. (2005) Siyaset, Lotus Yayınları, Ankara.

ULUSOY, A. ve Tekin Akdemir (2013) Mahalli İdareler, Seçkin Yayıncılık, Ankara.

YAVUZ, B. (2009) “Çoğulcu Demokrasi Anlayışı ve İnsan Hakları”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XIII, Sayı 1-2, s.28330

YAYLA, Y. (1990) İdare Hukuku, Beta Basım Evi, İstanbul.

YILDIRIM, M. (2009) “Kamu Yönetiminde Yeni Bir İkilem: Yurttaş Odaklılık Ya Da Müşteri Odaklılık”, Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 10, Sayı 1, s.99-115.

YILDIZ, S. (2007) “Kimlik ve Ulusal Kimlik Kavramlarının Toplumsal Niteliği”, Milli Folklor Dergisi, Yıl 19, Sayı 74, s. 9-16.

Mehmet GÜNEŞ