Cilt: 8 - Sayı : 3
Bir Siyasal Propaganda Aracı Olarak Sosyal Medya
The Social Media As a Political Propaganda Too
Yakup KÖSEOĞLU,Hamza AL

15 5

Bu çalışma, sosyal medyanın siyasi propaganda aracı olarak kullanımının siyasete ve demokrasiye olan etkilerini incelemektedir. Temel amacı hedef kitlelerdeki istenilen eylem ya da düşünce değişiklerinigerçekleştirmek olan propaganda, iletişim araç ve metotlarından doğrudan etkilenen olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kapsamda, özellikle son dönemlerde internet teknolojilerinde ve buna paralel olarak internet kullanımında gözlemlenen artışın bir sonucu olarak ortaya çıkan sosyal medya kullanımı, bireylerin iletişim alışkanlıklarını ciddi anlamda değiştirmiştir. Dolayısıyla bu değişim siyasal propaganda yapıcılarının ve yöntemlerinin de değişmesini beraberinde getirmiştir. Bugün sosyal medya her ne kadar toplumsal hareketler bağlamında ön plana çıksa da azımsanmayacak bir oranda siyasal propaganda aracı olarak da kullanılmaktadır. Klasik propaganda araç ve yöntemlerinden çok önemli farklılıkları haiz olan sosyal medya kullanımı bünyesinde önemli avantajların yanı sıra birtakım dezavantajları da barındırmaktadır. Fakat her ne kadar dezavantajları olsa da, sosyal medyanın siyasal propaganda aracı olarak kullanımı özellikle demokrasi için önemli katkılar sağlayacaktır.
This study examine the effects of use social media as a means of political propaganda to politics and democracy. The propaganda main purpose of desired changes the in action or thought among the targetmasses, directly affected by a concept and process of communication tools and methods. In this context, especially in recent years the use of internet Technologies and the Internet use in parallel, resulting as a consequence of the observe dincrease in the use of social media, have changed drastically communication habits of people. Therefore, these changes have brought about a change in the political propaganda makers and methods. Today at the forefront of social media in the context of social movements, although a substantial proportion of this fact is also used as a means of political propaganda. Use of social media, is having very important differences comopared to classic propaganda tools and methods, accommodates a number of advantages as well as disadvantages of the prominent. However, although the disadvantages, though, especially in the use of social media as a means of political propaganda will make important contributions to democracy.
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Siyasal Propaganda, Demokrasi, Siyasal Katılım.
Anahtar Kelimeler: Social Media, Poitical Propaganda, Democracy, Political Participation.

Kaynakça

AKAR E. (2010) “Sanal Toplulukların Bir Türü Olarak Sosyal Ağ Siteleri-Bir Pazarlama İletişimi Kaynağı Olarak İşleyişi” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(1), ss. 107-122.

AKBIYIK, N. ve Musa Öztürk (2012) “Sivil Toplum ve Sosyal Medya Perspektifinde “Arap Baharı” ve “Wall Strett’i İşgal Et” Eylemleri”,Turgut Özal Uluslararası Ekonomi ve Siyaset Kongresi II, ss. 1003-1027.

AKINCI Vural B. Z., Bat M. (2010) “Yeni Bir İletişim Ortamı Olarak Sosyal Medya: Ege Üniversitesi İletişim Fakültesine Yönelik Bir Araştırma”, Journal of Yasar University, 20(5), ss. 3348-3382.

AKINCI, Z. Beril, Vural, Mikail ve Bat (2011) “Siyasal Seçim Kampanyalarında Yeni İletişim Teknolojileri ve Blog Kullanımı: 2008 Amerika Başkanlik Seçimlerine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Analiz”, Journals Of Yasar University, 4/16 ss. 2745-2778.

ARMANDO, S. (2013) New Media, the “Arab Spring,” and the Metamorphosis of the Public Sphere: Beyond Western Assumptions on Collective Agency and Democratic Politics, Constellations Volume 20, No 2, ss. 217-228.

AZİZ, A. (2007) Siyasal İletişim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

BROWN, J. A. C. (1992) Siyasal Propaganda, (Çeviren Yusuf Yazar) Ağaç Yayıncılık, İstanbul.

BORINS, S. (2011) “Online Adaydan Online Başkana”,I in: Yusuf Devran (ed.), Seçim Kampanyalarında Geleneksel Medya, İnternet ve Sosyal Medyanın Kullanımı, Başlık Yayın Grubu, İstanbul.

BOSTANCI M. (2010) Sosyal Medyanın Gelişimi ve İletişim Fakültesi Öğrencilerinin Sosyal Medya Kullanım Alışkanlıkları, (Yüksek Lisans Tezi), Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

CASTELLS, M. (2008) Ağ Toplumunun Yükselişi Enformasyon Çağı: 124

İşgali”nin Medyada Temsili” Yeditepe University Global Media Journal TR, Cilt 2, Sayı 4, ss. 126-154. QUALTER, Terence H. (1980) Propaganda Teorisi Ve Propagandanın Gelişimi, Anakara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1, ss. 255-307.

VALENZUELA S., Park N., Kee K. F. (2008) Lessons from Facebook: The Effect of Social Network Sites on College Students’ Social Capital. 9th International Symposium on Online Journalism, Austin-Texas. WOLFSFELD,Gadi, EladSegevand Tamir Sheafer (2013) Social Media and the Arab Spring: Politics Comes First, http://hij.sagepub.com/ content/early/2013/01/16/1940161212471716 İnternet Adresleri http://www.turkiyegazetesi.com/haberdetay.aspx?NewsID=34578�. UT8xVtaeOK0 www.dw.de/italyada-seçim-heyecanı/a-16621164 www.haber.sol.org.tr/.../italyada-sinif-direnmeleri-6924

Çildan, Cihan, vd. Sosyal Medyanın Politik Katılım ve Hareketlerdeki rolü http://www.internetworldstats.com/stats.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Facebook http://en.wikipedia.org/wiki/twitter http://www.internetworldstats.com/facebook.htm http://2010.tnsdigitallife.com http://www.internetworldstats.com/top20.htm http://www.internetworldstats.com/stats4.htm

Yakup KÖSEOĞLU,Hamza AL