Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Parent irrational beliefs scale: reliability and validity on parents with secondary schools children

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ministry of Education1, Department of Psychological Counseling and Guidance, Faculty of Education, Gaziantep University2
Görüntülenme :
515
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study was to assess psychometric properties of Parent Irrational Beliefs Scale on parents having children attending secondary school. The research sample comprised of 489 parents (248 mothers and 241 fathers). A Demographic Data Form prepared by the researchers, Irrational Beliefs Scale (IBS) and Dysfunctional Attitute Scale (DAS) were used in order to obtain data. The results of the confirmatory factor analysis showed that Parent Irrational Beliefs Scale having two-factor including 29-items fit the data well enough. To examine the validity of the scale, the correlations between the scores on the expectations subscale of Parent Irrational Beliefs Scale and Dysfunctional Attitude Scale (DAS) (.33), Irrational Belief Scale (IBS) (.24) were assessed. The perfectionism subscale of Parent Irrational Beliefs Scale was correlated with DAS (.62), and IBS-S (.45). The test-retest correlations were .81 for expectations subscale and .71 for perfectionism subscale respectively. Cronbach Alpha internal consistency coefficients were .85 for expectations subscale and .82 for perfectionism subscale. The results obtained from this study demonstrate that Parent Irrational Beliefs Scale is a valid and reliable for assessing irrational beliefs of parents having children attending secondary school.

Özet İngilizce :

Bu araştırmanın amacı; Akılcı Duygusal Davranışçı Terapi (ADDT) çerçevesinde, anne-babaların akılcı olmayan inançlarını ölçmek için ilkokula devam eden çocuğu olan anne babalar üzerinde geliştirilen Anne-babaların Akılcı Olmayan İnançları Ölçeği'nin (ABAOİÖ) ortaokula devam eden çocuğu olan anne babalar üzerinde psikometrik özelliklerinin incelemektir. Araştırmanın örneklemi, ortaokula devam eden çocuğu olan 489 (248 anne, 241 baba) anne babadan oluşmaktadır. Çalışmada; araştırmacı tarafından geliştirilen Demografik Bilgi Formu, Akılcı Olmayan İnançlar Ölçeği (AOİÖ) ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği (FOTÖ) ile veriler toplanmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğine yönelik yapılan doğrulayıcı faktör analiz sonucunda elde edilen değerlerden, iki faktörlü modelin uyum indekslerinin çocuğu ortaokula devam eden anne babalar için de uygun olduğu görülmüştür. Ölçüt geçerliliği kapsamında yapılan analizlerde Ölçeğin Beklentiler alt boyutu, FOTÖ ile .33, AOİÖ ile .24; Mükemmeliyetçilik alt boyutunun ise FOTÖ ile .62, AOİÖ ile .45 ilişkisi olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin güvenirlik çalışması kapsamında, Beklentiler alt boyutunun test-tekrar test güvenirlik katsayısı .81 ve Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı .85 bulunurken, Mükemmeliyetçilik alt boyutunun test-tekrar test güvenirlik katsayısı .71, Cronbach Alfa iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ise .82 bulunmuştur. Bu bulgular, ABAOİÖ'nün çocuğu ortaokula devam eden anne-babaların çocuk yetiştirme ve anne baba olmaya ilişkin akılcı olmayan inançlarını değerlendirmede geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu göstermiştir.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :