Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkokul öğretmeni motivasyon ölçeğinin psikometrik özellikleri

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü1
Görüntülenme :
605
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilkokul öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyon düzeylerini belirlemek üzere geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmek amaçlanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Sakarya İlinde görev yapmakta olan 201 ilkokul öğretmeni oluşturmaktadır. Ölçek geliştirme çalışmasında ilk olarak alan yazın taraması yapılmış ve 51 maddelik bir havuz oluşturulmuştur. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında kapsam geçerliği için uzman görüşü alınmış, yapı geçerliliği için de açımlayıcı ve doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Sonuçlar değerlendirildiğinde, "mesleğe yönelik olumlu tutum ve mesleki başarı", "takdir edilme ve mesleki mutluluk", "meslekten kaçınma" ve "mesleği özümseme" olmak üzere dört faktör ve 30 maddeden oluşan geçerli ve güvenilir bir ölçek elde edilmiştir. Ölçekte yer alan dört faktör toplam varyansın %50'sini açıklamaktadır. Toplam iç tutarlık katsayısı ise .87 olarak bulunmuştur. Bulunan bu değerler, ölçeğin psikometrik niteliklerinin kabul edilebilir sınırlar içinde olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

This study aimed to develop a valid and reliable scale to determine their motivation for teaching profession of primary school teachers. The study group of the research consists of 201 primary school teachers who are working in the province of Sakarya. The scale development process, firstly been made literature review and 51-item survey was created in a pool. Experts were consulted for content validity. However confirmatory and exploratory factor analyses was held for structure validity. As a result, for examine reliability of the scale, internal consistency coherence is calculated. The evaluation results, "positive attitude toward teaching profession and professional success", "recognition and professional happiness", "avoidance of the profession" and "internalization of the profession" including four factors and 30 items, a valid and reliable scale was obtained. As a result this scale which is consist of four factors, explain %50 of total variance. Total of the internal consistency coherence was .87. These result values showed that a psychometric quality of this scale was acceptable.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :