Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitimde Kuram ve Uygulama

Yıl 2013 , Cilt 9 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ekrandan okumanın okumaya yönelik tutuma etkisi

Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1, MEB2
Görüntülenme :
644
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ekrandan okumanın, öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarına etkisini belirlemektir. Araştırma, nitel ve nicel analiz tekniklerinin birlikte kullanıldığı karma araştırma modeline (mixed methods) göre yürütülmüştür. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden ön-test son-test kontrol gruplu model; nitel araştırma yöntemlerinden de mülâkat tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın bağımlı değişkeni, öğrencilerin okumaya yönelik tutum düzeyleridir. Araştırmanın bağımsız değişkeni de okuma metninin sunulduğu ortamdır. Deney grubundaki öğrenciler belirlenen metinleri bilgisayar ekranından, kontrol grubundaki öğrenciler de basılı sayfadan okumuşlardır. Araştırmanın çalışma grubu, 2012-2013 öğretim yılında Kocaeli ili Kandıra ilçesindeki bir devlet ortaokulunun 8/A ve 8/B sınıflarında öğrenim görmekte olan toplam 41 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırmanın nicel verileri "Kişisel Bilgi Formu", "İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği" (Özbay ve Uyar, 2009) ve "Okuma Metinleri" ile elde edilmiştir. Nitel verileri de yarı yapılandırılmış mülâkat formu ile elde edilmiştir. Araştırmanın nitel verileri içerik analizi, içerik analizi türlerinden de kategorisel analiz kullanılarak; nicel verileri ise "SPSS 17 for Windows" paket programına aktarılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda, uygulamaların yapıldığı ortaokulda basılı sayfadan okuma uygulamalarının kontrol grubu öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarını arttırmadığı, düşürdüğü; ancak ekrandan okuma uygulamalarının deney grubu öğrencilerinin okumaya yönelik tutumlarını arttırdığı sonucuna ulaşılmıştır (p<.05). Araştırmanın nitel verilerinden de ekrandan okuma sürecinde, öğrencilerin isteksizlik hissetmedikleri; ekrandan okumanın öğrencileri ekrandan okumaya isteklendirdiği ve öğrencilerin okumaya yönelik tutumlarını olumlu yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The main subject of this study is to determine effects of screen-reading to students' attitudes towards reading. The research is conducted according to study mixed research model (mixed methods) that quantitative and qualitative research techniques are deal with together. In the research, from quantitative research models pre-test last-test group model; from qualitative research models, interview technique were used. Dependent variable of research is students' the level of attitude towards the reading. Independent variable of research is the stage where reading texts were presented. Students in experiment group read determined text on computer screen; students in control group read it on printed paper. Working group of research consists of 41 students in total that study at 8/A and 8/B grades of public school in Kocaeli Province Kandıra District. Quantitative data of research was acquired by 'Personal Information Form', "Attitude scale for secondary school students for reading (Özbay and Uyar, 2009) and 'Reading Texts'. Qualitative data of research was provided by semi-structured interview form. Qualitative data of research was analyzed by using content analysis, namely categoric analysis; and quantitative data was analyzed by transferring to "SPSS 17 for Windows" package programme. As a consequence of research, it was concluded that reading implementations from printed paper does not increase attitudes of students towards the reading, on the contrary it decreases; but implementations of screen-reading increases attitudes of students in experimental group towards the reading (p<.05). On the process of screen-reading, from qualitative data of research it was concluded that reading students did not feel any unwillingness; screen-reading encouraged students for screen-reading and it effected reading willingness of students positively.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :