Cilt: 8 - Sayı : 1
Mevlana Çevirilerinde Sembollerin Önemi: “Ney” ve “Gel” Örneğinde Mesnevi’nin Evrensel Hoşgörü Çağrısı
The Importance of Symbols in Masnavi Translations: The International Indulgence Invitation in the Examples of “Reed” and “Come”
Muharrem TOSUN,Şule ERDOĞDU

6 4

Bu çalışmada Mesnevi’de yer alan sembolik ifadelerden örneklerle Mevlana’nın çağrısının evrensel boyutunu ele almaktayız. Mevlana öğretisinin evrensel boyuta taşınabilmesinde çeviriler önemli bir rol oynamaktadır. Mesnevi çevirisi yapmak ve Mesnevi çevirisini yorumlamak, çevirinin ve çevirmenliğin sınırlarını aşan bir misyondur. Mesnevi çevirilerinin Mevlana’nın çağrısını dünyaya duyurabilmek için, Mesnevi çevirileri yalnızca bir çeviri işi olarak görüldüğünde, Mesnevinin çağrısı evrensel değerini kazanmaz.
The current study involves the international aspect of Mevlana’s invitation in consideration of symbolic statements of Masnavi. Translations play an important role in the universal dimension of these teachings. Translating Masnavi and commenting on Masnavi translation is a kind of job that is beyond the bounds of translation and translatorship. To spread Mevlana’s invitation stated in Masnavi translations, when Masnavi translations are assumed just as a translation mission, the invitation of Masnavi does not gain international value.
Anahtar Kelimeler: Mevlana, Mesnevi Öğretileri, Çevirmen, Türkçe, Almanca ve İngilizce Tercümeleri.
Anahtar Kelimeler: Mevlana, Masnavi Teachings, Translator, Turkish, German and EnglishTranslations.

Kaynakça

GÜLEÇ, İ. (2011) “Elif Şafak’ın “Aşk” Romanı Üzerine Geç Kalmış Bir Yazı”, H. Sarı (Ed.). Nevniyaz Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi içinde, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya, ss. 18-27.

KAYAOĞLU, İ. (2011) “Mevlana’da Tabiat Sevgisi,” H. Sarı (Ed.), Nevniyaz Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi içinde, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya, ss. 568- 574.

Mesnevi’nin İlk 18 Beyiti. http://www.semazen.net/sp.php?id=141 (002012).

MOJADDEDI, J.(2004) The Masnavi Jalaal Al-Dain Raumai; Jalal Al-Din Rumi, Oxford University, New York.

MEYER, B., K, J.D. Azar (2005) Matnawi I, Stadtverwaltung Konya, Konya.

NICHOLSON, R. (1926) “Daru’l Masnavi of the Mevlevi Order”, http://www.dar-al-masnavi.org/reedsong.html#4 (22.05.2012).

SAKAOĞLU, S. (2011) “Mesnevi’deki Hikayelerin Kaynakları ve Tesirleri”, H. Sarı (Ed.). Nevniyaz Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi içinde, Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya, ss. 171-178.

STOLZE, R. (2011) “Übersetzungsthorien eine Einführung”, Tübingen: 3, Auflage, Narr Verlag.

ŞAFAK, E. (2009) Aşk, 1. Baskı, Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık, İstanbul.

TÜRKMEN, E. (2011) Besinnung Mevlana Jelaleddın Rumis Schönste Verse, 2. Baskı. Nüve Kültür Merkezi Yayınları, İstanbul.

YAKIT, İ. (2011) Mevlana’nın Milliyeti, http://www.semazen.net/ yazar_yazi.php?id=1001 (19.05.2012).

YAZICI, M. (2011) “Mesnevi ve Divan-ı Kebir Çevirileri Kültürel Sermaye ve Mevlana Çevirileri”, H. Sarı (Ed.) Nevniyaz Hazreti Mevlana Celaleddin-i Rumi içinde Nüve Kültür Merkezi Yayınları, Konya, ss. 193-205.

…”http://adnantuncel.com/mevlana.html”, (19.07.2012)

…”http://www.mevlana.com/”, (19.07.2012)

… http://akademik.semazen.net/author_article_detail.php?id=1521, (02012)

…”http://www.semazen.net/yazar_yazi.php?id=741”, (19.07.2012)

… “ h t t p : / / w w w . s e m a z e n . n e t / s h o w _ t e x t _ m a i n . php?id=1658&menuId=322”, (09.03.2012)

…”http://lisanifarisi.com/farsca-hat-eserleri/”, (19.07.2012)

Muharrem TOSUN,Şule ERDOĞDU