Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin yaraticilik düzeyleri

Yazar kurumları :
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi1
Görüntülenme :
704
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı; Öğretmen adaylarının yaratıcılık düzeylerini; öğrencilerin cinsiyeti, öğrenim gördükleri bölüm, üniversiteye giriş puan türü ve en uzun süre yaşadıkları yer değişkenlerine bağlı olarak incelemektir. Araştırmada, veri toplama aracı olarak, Kişisel Bilgi Formu ile bir uygulama çalışması olan Torrance Yaratıcı
Düşünce Testi Şekilsel A Formu uygulanmıştır. Kişisel Bilgi Formu, öğrenci hakkında bilgi toplamak amacıyla, öğrencinin cinsiyeti, üniversiteye giriş puan türü ve en uzun süre yaşadıkları yer türünü saptamada yardımcı olabilecek, 4 açık uçlu soru içermektedir. Veri toplama araçlarına, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi‟nde öğrenim gören 1. öğretim son sınıf öğrencilerin seçilen 300 öğrenci yanıt vermiştir. Öğrencilerin Kişisel Bilgi Formuna vermiş oldukları yanıtlar ile Torrance Yaratıcı Düşünce Testinden elde edilen veriler, Sosyal Bilimler İçin İstatistik Paket Programı 16‟ da İlişkisiz Grup t-testi ve Tekyönlü Varyans Analizi (ANOVA) ile karşılaştırılmıştır. Verilerin analizi sonucunda, öğrencilerin yaratıcılık düzeyleri ile öğrenim gördükleri bölüm ve üniversiteye giriş puan türü arasında anlamlı bir fark olduğu saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The aim of this research; to pass through the University student’s creativeness abilities examining their sex, departments they belong to, their university entrance points, the place they live the longest. İn this research; Personal Information Form and Figural Test A Form of Torrance Creative Thinking are applied as a datum
collection. Personal Information form has four open enden questions which help to define their University Entrance points, sex, the place they live the longest. 300 chosen students, who are stil having first degree education in last class in Mehmet Akif Ersoy University, answered the questions. The answers and datum taken
from Torrance Creative Thinking Test, Statistical Package for the Social Sciences Version 16.0. Independent Samples t-Test and Oneway ANOVA are compared. After analysing the data, it is stated that, there is a big difference between their creativing levels, their departments and their university entrance points.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :