Sabır Tutumunun Sürekli Öfke İfade Tarzlarına ve Öfke Kontrolüne Etkisi

Bu araştırmanın temel amacı sabır tutumunun öfke kontrolüne etki düzeyi olup nicel bir çalışmadır. Sabır ve öfke insani duygulardır. Öfke negatif, sabır ise tavsiye edilen duygudur. Çalışmada Üniversite son sınıf öğrencilerine sabır tutum ölçeği ile sürekli öfke ve öfke ifade tarzları ölçeği uygulanmıştır. Araştırmaya 108 kız, 71 erkek olmak üzere toplamda 179 öğrenci katılmıştır. Katılımcıların 71’i İlahiyat Fakültesinde, 108’i Edebiyat Fakültesinde öğrenim görmektedir. Verilerin korelasyon ve regresyon sonuçları analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre sabır tutumu yüksek olan bireylerde sürekli öfke, öfke içte ve öfke dışta alt boyutlarında istatiksel olarak anlamlı bir düşüş gözlenmiş, aynı zamanda öfke kontrolünde anlamlı bir artış gözlenmiştir. Öfke kontrolünde uzun süreli sabır ve kişiler arası sabır alt boyutlarının anlamlı etkisi gözlenirken, kısa süreli sabrın anlamlı düzeyde bir etkisi gözlenmemiştir. Sonuçlar üzerinde cinsiyet ve eğitim farklılıklarının bir etkisi ya da ilişkisi gözlenmemiştir. Bu sonuçlara göre bireylerin sabır tutumlarını geliştirdiklerinde öfke kontrol becerileri de gelişebilir.

The Effect of Patience Attitude on Trait Anger Expression Styles and Anger Control

The main purpose of this research is the effect of patience on anger control and it is a quantitative work. Patience and anger are human emotions. Anger is a negative emotion, patience is a recommended emotion. In the study, patience scale and trait anger and anger expression scale were applied to the senior students of the Sakarya University. A total of 179 students, 108 female and 71 male, participated in the research. 71 of the participants are in the Faculty of Theology and 108 are in the Faculty of Literature. Correlations and regression results of the data were analyzed. According to the results of the analysis, there was a statistically significant decrease in the anger, anger, internal anger and external anger dimensions in the participants with high patience attitude and at the same time a significant increase in the anger control was observed. Significant effects of long-term patience and interpersonal patience subscales were observed in anger control, but no significant effect of short-term patience was observed.  There was no effect or correlation of gender and educational differences on outcomes. According to these results, the anger control skills can also develop when individuals develop their patience attitudes              

Kaynakça

Balkaya, F., & Şahin, N. (2003). Çok Boyutlu Öfke Ölçeği. Türk Psikiyatri Dergisi, 14(3), 192–202.

Bremner, R., Koole, S., & Bushman, B. (2011). Effects of Prayer on Anger and Aggression. Personality & Social Psychology Bulletin, 37(6), 830-837. doi:10.1177/0146167211402215.

Buhari, M. b. (Ö:869). Cami-us Sahih ( I. bs b.). Mansura: Daru’l Ğad el- Cedid,.

Büyükbayraktar, Ç. (2011). Üniversite Öğrencilerinde Mükemmeliyetçilik ve Öfke İlişkisi (Yayınlanmamış Y.L. Tezi). Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Cebecioğlu, E. (2009). Tasavvuf Terimleri ve Deyimleri Sözlüğü. İstanbul: Ağaç Yayınları.

Coşan, M. (2017, 11 23). http://www.iskenderpasa.com/63945618-7C12-4F25-A143-84182F6401A9.aspx. http://www.iskenderpasa.com. adresinden alındı

Çağrıcı, M. (2014). http://www.islamansiklopedisi.info/dia/pdf/c18/c180016.pdf. 12 20, 2017 tarihinde http://www.islamansiklopedisi.info. adresinden alındı

Deffenbacher, J. (2011). Cognitive-Behavioral Conceptualization and Treatment of Anger. Cognitive and Behavioral Practice, 18, 212-221. doi:10.1002/(SICI)1097-4679

Doğan, M. (2014). Dindarlık Sabır ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişkiler (Yayınlanmamış Dr. Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Doğan, M., & Gülmez, Ç. (2014). Sabır Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Atatük Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (42), 263-279.

Ebû Davud (Ö: 275 h.), S. (tarih yok). Sünen-i Ebû Davud. Beyrut: Mektebet'ül Asriyye.

Gazali. (1974). İhyâu Ulûmi’d-Dîn, (Cilt III). İstanbul: Bedir.

Gençtan, E. (2003). Varoluş ve Psikyatri. İstanbul: Metis Yayınları.Gençtan, E. (2004). Psikanaliz ve Sonrası. İstanbul: Metis Yayınları.

Gençtan, E. (2016). İnsan Olmak. İstanbul: Metis Yayınları.

İbn-i Mâce, E. (Ö: 273, H). Sünen-i İbn-i Mâce. Haleb: Dâr-u İhyâ-i Kütüb'il Arabiyye.

Karslı, N. (2012). Dindarlık ve Öfke Kontrolü İlişkisi Üzerine Tecrübî Bir Araştırma. EKEV AKADEMİ DERGİSİ, 16(50), 57-70.

Kâşânî, A. (2004). Tasavvuf Sözlüğü. (E. Demirli, Çev.) İstanbul: İz Yayıncılık.Kimter,

N. (2015). Oruç ve Öfke Kontrolü Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7-54.

Kotku, M. (1987). Sabır. İstanbul: Seha.

Kuşeyrî, A. (2003). Kuşeyrî Risalesi. İstanbul: Dergah Yayınları.

Mefford, L., Thomas, S., Callen, B., & Groer, M. (2014). Religiousness/Spirituality and Anger Management in Community-Dwelling Older Persons. Issues in Mental Health Nursing, 35, 283–291. doi: 10.3109/01612840.2014.890472

Necati, O. (2008). Hadis ve Psikoloji. Ankara: Fecr.

Özer, K. (1994). Sürekli Öfke ve Öfke İfade Tarzı Ölçekleri Ön Çalışması. Türk Psikoloji Dergisi, 9(31), 26-35.

Özmen, A. (2006). Öfke: Kuramsal Yaklaşımlar ve Bireylerde Öfkenin Ortaya Çıkmasına Neden Olan Etmenler. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 39-56.

Schnitker, S. (2010). An examination of patience and well-being. (Dissertation Doctor of Philosophy inPsychology) . California: University of California: Davis.

Sühreverdi, E. (2013). Gerçek Tasavvuf (Avârifü'l Meârif). (D. Selvi, Çev.) İstanbul: Semerkand.

Şahin, H. (2005). Öfke ve Öfke Denetiminin Kuramsal Temelleri. 6(10), 1-22.

Şeber, G. (2016, 3 22). http://www.trthaber.com/haber/saglik/besinler-duygularimizi-nasil-etkiler-240660.html. 12 13, 2017 tarihinde http://www.trthaber.com. adresinden alındı.

Tatlıoğlu, K., & Karaca, M. (2013). Öfke Olgusu Hakkında Sosyal Psikolojik Bir Değerlendirme. The Journal of Academic Social Science Studies, 6(6), 1101-1123. doi:10.9761/JASSS1691

TDK. (2017, 11 12). http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid=

TDK.GTS.5a0786419b4774.65160041. http://www.tdk.gov.tr. adresinden alındı.

Uludağ, S. (2001). Tasavvuf Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Kabalcı Yayınları.

Walsh, W., Isaacson, H., Rehman , F., & Hall, A. (1997). Elevated Blood Copper/Zinc Ratios İn Assaultive Young Males. Physiology and Behavior, 62(2), 327–329. doi:10.1016/S0031-9384(97)88988-3

Yılmaz, N. (2004). Öfke ile Başa Çıkma Eğitiminin ve Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Öfke ile Başa Çıkabilmeleri Üzerindeki Etkileri Yayınlanmamış Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.