Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin kişilik tiplerinin sinif yönetimine yönelik tutum ve inançlarina etkisi

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2 Mehmet Tunç3, Gazi Üniversitesi4
Görüntülenme :
1040
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, öğretmen adayların kişilik tiplerinin sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançlarına etkisini değerlendirmektir. Araştırma tarama modeline göre hazırlanmıştır. Araştırmaya toplam 297 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmada verileri toplamak için The Keirsey Temperament Sorter-II ölçeği ve Sınıf Kontrolü Hakkında Tutum ve İnanç Envanteri kullanılmıştır. Ölçeklerin geneli için Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayıları 0.76 ve 0.90 olarak bulunmuştur. Verilerin analizinde betimsel istatistiklerin yanında, Kay-Kare testi, Pearson korelasyon katsayısı ve eta kare etki büyüklüğü katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonunda elde edilen en önemli sonuçlar şunlardır; kişilik tipleri açısından öğretmen adaylarının en fazla koruyucu kişilik tipine sahip oldukları belirlenirken, bunu idealistler, zanaatçılar ve mantıklılar izlemektedir. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançları hem ölçeğin genelinde hem de öğretim yönetimi, birey yönetimi ve davranış yönetimi boyutlarında yüksek düzeyde çıkmıştır. Öğretmen adaylarının sınıf yönetimine yönelik tutum ve inanç düzeyleri kişilik tiplerine göre farklılık gösterirken, öğretmen adaylarının kişilik tipleriyle sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançları arasında pozitif yönde düşük, orta ve yüksek düzeylerde ilişkiler olduğu belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının kişilik tiplerinin sınıf yönetimine yönelik tutum ve inançlarını orta düzeyde etkilediği tespit edilmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to evaluate the effect of teacher candidates' personality types on their attitudes and beliefs towards classroom management. The research has been prepared according to the scanning model. Totally of 297 teacher candidates participated in the research. In the research, the Keirsey Temperament Sorter II Scale is used to collect data and the Attitude and Belief Inventory is used for classroom control. For the general of the scales the Cronbach Alpha Reliability Coefficients have been found as 0.76 and 0.90. In data analysis, beside descriptive statistics, Chi-square test, Pearson correlation coefficient and the eta square effect size coefficient are used. The most important results obtained at the end of the research are as follows: in terms of personality types it has been determined that the teacher candidates mostly have guardians personality type; this is followed by idealists, artisans, and rationals. Teacher candidates' attitudes and beliefs towards classroom management have been found high both in the general of the scale and in dimensions of education management, person management and behavior management. While the levels of teacher candidates 'attitudes and beliefs towards classroom management change according to personality types,
positive low, medium and high level relationships have been found between teacher candidates’ personality types and their attitudes and beliefs towards classroom management. It has been found that personality types of teacher candidates affect their attitude and beliefs towards classroom management at medium level.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :