Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

üniversite öğrencilerinin matematiksel ispat yapmaya yönelik görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atatürk Üniversitesi1
Görüntülenme :
722
DOI :
Özet Türkçe :

Matematiksel ispat, matematiğin temel yapı taşlarından biridir. Çünkü, ispatlar öğrencilerin kavramları daha iyi anlamasını ve sonuçlara inanmasını sağlar. Ayrıca, matematiksel düşünce yapısını geliştirir. Bu amaçla, fen bilgisi ve ilköğretim matematik öğretmenliğinde okuyan birinci sınıf öğrencilerinin matematiksel ispata yönelik görüşlerinin ne olduğu araştırılmıştır. Bu doğrultuda araştırmanın örneklemini, Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümünde 2011-2012 eğitim öğretim yılları arasında öğrenim görmekte olan 150’si fen bilgisi, 94’ü matematik öğretmenliğinde olmak üzere, toplam 244 birinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmada, nicel yaklaşımın deneysel olmayan desenlerinden betimsel yöntem ve verilerin toplanmasında, likert tipi ölçek kullanılmıştır. Verilerin analizinde ise, frekans ve yüzde dağılımları ile bağımsız t-testi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, her iki bölümde öğrenim gören öğrencilerin ispata yönelik görüşleri arasında anlamlı bir farklılığın olmadığı ve ispatla ilgili düşüncelerinin yetersiz olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Mathematical proof, one of the fundamental building blocks of mathematics. Because, evidences provide the students a better understanding of the concepts and believe the results. In addition, improves the structure of mathematical thought. For this purpose, the attitudes of first-grade students studying science and mathematics teacher training towards mathematical evidence is investigated. In this respect ,150 students who have been studying science and 94 students in the department of Mathematics Teacher Training between the years 2011-2012 ,in the total 244 first year students compose the sample of this research. In this study, a Likert-type scale has been used in the patterns of non-experimental approach to quantitative and qualitative method of data collection. In analyzing the data, independent t-test was used with frequency and percentage distributions. As a result of the study, students who attend both sections there is a significant difference between the views of evidence and was insufficient to prove the relevant ideas. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :