Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkçe öğretmeni adaylarinin tiyatro ve drama uygulamalari dersine ilişkin tutumlarinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Kilis 7 Aralık Üniversitesi1
Görüntülenme :
622
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmanın amacı, Türkçe öğretmeni adaylarının Tiyatro ve Drama Uygulamaları dersine ilişkin tutumlarının belirlenmesidir. Araştırmada kullanılacak olan model, var olan bir durumu var olduğu şekliyle ortaya koymayı amaçlayan tarama modelidir. Araştırmanın çalışma grubunu Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve İnönü Üniversitesi
Türkçe Eğitimi Bölümünün 3 ve 4. sınıflarında öğrenimini sürdüren 259 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmanın verilerini toplamak için araştırmacı tarafından Tiyatro ve Drama Uygulamaları Dersi Tutum Ölçeği (TDUTÖ) geliştirilmiş ve ölçeğin geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılmıştır. Ölçeğin uygulanmasından sonra elde edilen veriler bilgisayar programı (SPSS 17 Paket Programı) kullanılarak analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile İnönü Üniversitesinde okuyan öğretmen adayları arasında Kilis 7 Aralık Üniversitesinde okuyan öğretmen adaylarının lehine anlamlı bir sonuç bulunmuştur. Söz konusu derse ilişkin sınıf düzeyine göre öğretmen adaylarının tutumları incelendiğinde 3. sınıflar lehine anlamlı bir fark görülmüştür. Araştırmada yer alan öğretmen adaylarının barınma durumlarının derse yönelik tutumlarına etkisi incelendiğinde öğrenci evi ile aile arasında öğrenci evi lehine anlamlı fark bulunmuştur. Genel olarak analiz sonuçları değerlendirildiğinde söz konusu dersin Kilis 7 Aralık Üniversitesinde olduğu gibi
Türkçe Eğitimi Bölümü ders müfredatında VII. yarıyıldan V. yarıyıla alınmasının uygun olacağı önerilmektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is determination of Turkish teacher candidates' attitudes related to Theatre and Drama Applications course. The model used in this study is survey model that aims to reveal a situation as it exists. The study group is 259 teacher candidates who continuing 3rd and 4th education classes of Turkish
Education Department of the Kilis 7 Aralik University and Inonu University. Theatre and Drama Practice Attitude Scale was developed to collect the data by researchers. The data obtained after the application of the scale were analyzed using the computer program (SPSS 17 Package Program). It is determined that there is a significant result between teacher candidates of both university in favor of Kilis 7 Aralik University at the end of the analyzes. It is observed that there is a significant difference in favor of students of 3rd classes when attitudes of teacher candidates were analyzed according to class levels. When it was analyzed that effect of teacher candidates’ housing stiuations to attitudes about course, it is found that there is a significant result in favor of candidates which living in student house.
Generally when results of analyzes is evaluated, it is suggested that the course should move from VII. semiterm to V. semiterm in curriculum of Turkish Education Department as in Kilis 7 Aralik University.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :