Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Stres ve stresi ortaya çikaran durumlarin öğrenci üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Kafkas Üniversitesi1, Diyarbakır MEB Kamışlı İlkokulu 2, Diyarbakır MEB Yukarı Haydan İlkokulu3
Görüntülenme :
937
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, ilköğretim okullarında öğrenim gören öğrencilerin stres durumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Uygulanan anket ile verilere ulaşılmış, elde edilen verilerin frekans, yüzde (%) dağılımı kullanılarak genel durum ortaya konmaya çalışılmıştır. Veri toplama aracının geçerlik ve güvenirlik analizleri yapılmıştır. Elde edilen bulgulara göre; olumsuz endişe ve kaygının öğrenme başarısını olumsuz etkilediği, uyku bozukluklarının öğrenme başarısını olumsuz etkilediği, öğrencilerin %74 gibi büyük bir çoğunluğunun kendilerini sinirli olarak tanımladıkları, öğrencilerin %88’nin çevrelerindeki olaylardan endişe duydukları, öğrencilerin %86’nın başkalarının hayranlığını kazanma ve saygı duyulması ihtiyacı içerisinde olduklarını belirtmişlerdir. Bununla birlikte; öğrencilerin çoğunluğunun başarılarını yükseltmek için aşırı hırslı oldukları, kendilerini gergin ve sinirli hissettikleri, yine öğrencilerin yarıya yakını kendilerini geçinilmesi zor biri olarak kabul ettiklerini belirtmişlerdir. Sonuç olarak; özellikle eğitim ve öğretim açısından stres, öğrencilerle ilgili ölçme, değerlendirme ve karar mekanizmalarını çalıştırırken, stres konusu ön plânda tutulursa daha objektif gelişmelere zemin hazırlanmış olacaktır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In this study it was aimed to find out the stres lewels of the students having primary education in the primary schools. The data were handed and reached by the applied questionnaire, it was tried to find out the general situation by using percentage rate and frequence. The relaibility and credibility studies of the data collecting instruman was done. According to the data handed; negative worry and anxiety influenced the learning success negatively, the disorders of sleep also influenced the learning success negatively, the most of the students such as 74% thught that tey were nervous, the 88% of the students defined that the had worry about the events happened in the environment, the 86% of the students in the needs of the respect and gaining the admire of others. On the other hand; the most of the students decleared that they were too ambitious to grow up their success, felt that they were nervous and tensed, nearly the half of them thought that tey were difficult to get on well with, As a result; it may be said that the more objective developments may be reached if the stress position of the students will put into accout when their success is meajured, evaluated and making the decission.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :