Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif yönetimi dersinin biyoloji öğretmen adaylarinin öğretmen öz-yeterlik algi düzeyine etkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
753
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, sınıf yönetimi dersini alan biyoloji öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyindeki değişmeyi incelemektir. Çalışma 2010–2011 eğitim-öğretim yılında, Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Bölümü öğrencilerinden 40’ının katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma deneme öncesi desenlerden tek gruplu öntest-sontest modeline göre hazırlanmıştır. Çalışmada ön test olarak öğretmen öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin geneli için hesaplanan Cronbach Alpha Güvenirlik Katsayısı, .92 olarak bulunmuştur. Ölçek öğrenci meşguliyeti, öğretim stratejileri ve sınıf yönetimi boyutunda toplam 24 madde içermektedir. 12 haftalık sınıf yönetimi dersine katılan biyoloji öğretmen adaylarına aynı ölçme aracı son test olarak tekrar uygulanmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, bağımlı gruplar için t-testi, bağımsız gruplar için t-testi ve eta-kare (etki büyüklüğü) korelasyon katsayısı kullanılmıştır. Araştırma sonunda, sınıf yönetimi dersinin biyoloji öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyini geliştirmede etkisi olduğu belirlenmiştir. Ayrıca çalışma sonuçları, biyoloji öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeylerinin cinsiyet, genel akademik başarı durumu ve mezun oldukları lise türü açısından istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdiğini ifade etmektedir.

Özet İngilizce :

The aim for this research is to analyses the change on the level of teacher self-efficacy perception of biology preservice teachers’ who take classroom management course. The study was carried out at the Gazi Faculty of Education in the Department of Biology Education at Gazi University of 2010-2011 academic years. Totally 40 teacher candidates constitute sample of the research. The research design of the study was pre-experimental type that included one group pretest and posttest model has been applied. Before the study, teacher’s efficacy sense of scale with a .92 reliability coefficiency had been applied as pretests. The scale includes total 24 points on the dimensions of student engagement, instructional strategies and classroom management. After a 12-week classroom management course, the same scale had been applied as posttest. Arithmetic mean, dependent t-test, independent t-test and effect sizes correlation coefficient were applied for analyzing data. At the end of this research, it was determined that biology teacher candidates’ teacher self efficacy perception level after and before they took courses changed positively. On the other hand, the study demonstrated statistically significant gender, general academic achievement levels and high school type they graduated differences in the teacher sense of self efficacy levels of biology preservice teachers’.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :