Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğrenme stilleri

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi 1
Görüntülenme :
670
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin çevresini farklı şekillerde algıladığı ve öğrendiği bilinmektedir. Ancak, insanların neyi, ne kadar ve nasıl öğrendikleri konusunda çoğu zaman fikir sahibi oldukları söylenemez. Oysaki bireylerin nasıl öğrendikleri hakkında bilgi sahibi olmak hem eğitimcilerin hem de kişilerin etkili öğrenme ve öğretmelerini kolaylaştırmaktadır. Bu açıdan öğrenme stilleri öğrenmeyi kolaylaştıran etkili bir yol olarak dikkat çekmektedir. Mevcut çalışmanın amacı farklı alanlardan mezun olan pedagojik formasyon öğrencilerinin öğrenme stillerini belirlemek; öğrenme stilleri ile cinsiyet ve mezun oldukları alanlar arasında bir ilişki olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Araştırmanın çalışma grubunu Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesinde pedagojik formasyon dersleri alan 133 öğrencisi oluşturmaktadır. Çalışmanın verileri Kişisel Bilgi Formu ve Myers-Briggs Tip Belirleyicisi (MBTI) toplanmıştır. Verilerin analizinde yüzde ve frekanslar kullanılmış, ayrıca değişkenler arasındaki ilişki X2 (ki-kare) testi ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda, öğrencilerin % 85,8’nin İçedönük, %83,3’nün Düşünen, %60’ının Sezgisel ve %55’inin Yargılayıcı kişilik tiplerine sahip oldukları belirlenmiştir. Öğretmen adaylarının öğrenme stillerinin alanları ve cinsiyetlerine göre farklılaşmadığı ortaya çıkmıştır. 

Özet İngilizce :

It is known that individuals perceive the environment in various ways and learn differently. However, people generally do not have any opinion about what they learn, how much they learn and how they learn. Whereas knowing about how individuals learn may facilitate both educators and peoples’ effective teaching and learning. From this point, learning styles strike out as an influential way to ease learning. The aim of the current study is to determine the learning styles of pedagogical formation students graduated from different subjects; and reveal if there is a correlation between the learning styles with gender and their graduation fields. The sample of the study consists of 133 students enrolled in pedagogical formation classes at Karadeniz Technical University Fatih School of Education. Data were collected with Myers–Briggs Type Indicator (MBTI) and Personal Information Form. Data were analyzed with percentages and frequencies; and also the relationships between the variables examined by X2 (chi-square) test. At the end of the study, it was determined that 85,8 % of students have introversion, 83,3 % of students have thinking, 60 % of students have intuition and 55 % of them have judging personality types. According to other findings there were no significant difference found between students learning styles with their gender and with their fields. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :