Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul öncesi öğretmen adaylarinin duygusal zekâlari ve yaşam doyumlari arasindaki ilişkinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Necmettin Erbakan Üniversitesi1
Görüntülenme :
677
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın temel amacı okul öncesi öğretmen adaylarının duygusal zekâları ile yaşam doyumları arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Bu doğrultuda öğretmen adaylarının duygusal zekâlarını ölçmek için “Bar-on Duygusal Zekâ Ölçeği” yaşam doyumları için ise Diener, Emmons, Larsen ve Griffin (1985) tarafından geliştirilen “Yaşam
Doyumu Ölçeği” kullanılmıştır. Çalışma grubunu Selçuk, Mevlana ve Necmettin Erbakan Üniversitelerinin okul öncesi öğretmenliği programlarında öğrenim gören 376 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma tarama modelinde çalışılmıştır. Veriler SPSS 16.0 istatistik paket programı ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına
göre duygusal zeka ölçeğinin alt boyutları ile yaşam doyumu ölçeği arasında yüksek düzeyde korelasyon bulunmuştur. Yapılan regresyon analizi ile de yaşam doyumunun duygusal zekâ ölçeğinin kişisel farkındalık, kişiler arası ilişkiler, şartlara ve çevreye uyum, stres yönetimi ve genel ruh hali alt boyutlarını yordadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The main objective of this study is to determine the relationship between emotional intelligence and life satisfaction of candidate pre-school teachers. In this direction, in order to measure candidate teachers emotional intelligence and life satisfaction, "Bar-on Emotional Intelligence Scale" and “Life Satisfaction Scale" that developed by Diener, Emmons, Larsen, and Griffin (1985) is used respectively. The study group consist of 376 candidate teachers who are attending pre-school teaching programs at Selcuk, Necmettin Erbakan and Mevlana Universities. Survey research model is used in this study. Data has been analyzed with SPSS 16.0 statistical software package. There is strong correlation between sub-dimensions of emotional intelligence scale and life satisfaction scale according to the analysis of research findings. Analysis also has been concluded that regression between the scale of life satisfaction and emotional intelligence will predict self-awareness, interpersonal relationships, adaptation to the conditions and environment, stress management and subdimensions of general mood.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :