Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmenlerin eğitim inançlari ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasindaki ilişki

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi1, Ziya Gökalp Nurettin Kelem Ortaokulu2
Görüntülenme :
987
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, öğretmenlerin eğitim inançları ile öğretmen öğrenci ilişkilerine yönelik görüşleri arasındaki ilişkiyi belirlemektir. Araştırmanın verileri “Eğitim İnançları Ölçeği” ve “Öğretmen-Öğrenci İlişkisi Ölçeği” ile toplanmıştır. Tarama modelindeki araştırmanın örneklemi Manisa İli Demirci İlçesi’nde görev yapan 270 öğretmenden oluşmaktadır. Verilerin analizinde betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA ve korelasyon analizi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, öğretmenler varoluşçu eğitim felsefesine daha yakındır. Öğretmenler, öğrencileri ile en çok sınıf ve okul içinde ilişkide olduklarını düşünmektedir. Katılımcıların, daimicilik, esasicilik ve varoluşçuluk ile ilgili görüşleri cinsiyete; daimicilik ve esasicilik ile ilgili görüşleri kıdeme; sınıf içi ilişki, okul içi ilişki ve okul dışı ilişki boyutlarındaki görüşleri branşa, kıdeme ve görev yapılan okul türüne; sınıf içi ilişki boyutundaki görüşleri okulun bulunduğu yerleşim birimine göre değişmektedir. Katılımcıların daimicilik, ilerlemecilik, yeniden kurmacılık ve varoluşçu eğitim ile ilgili görüşleri ile sınıf içi ilişki, okul içi ilişki ve okul dışı ilişki boyutlarına ilişkin görüşleri arasında aynı yönde ve düşük düzeyde ilişkiler vardır. 

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine the relationship between teachers’ views about educational beliefs and teacher-student relationships. The data of the research were collected with “Educational Belief Scale” and “Teacher-Student Relationships Scale”. A survey research methodology was employed in the study. The sample included 270 teachers in Demirci, a district in Manisa. Descriptive statistics, t-tests, ANOVA, and correlation analysis were used in data analysis. According to results, teachers more close to existential education philosophy. Teachers believe teacher-student relations most often experienced in classroom and school level with students. Teachers’ views about the perennialism, essentialism, and existentionalism vary according to gender; views about the perennialism, and essentialism vary according to seniority; views about relationships in the classroom, relationships in the school, and relationships outside the school vary according to branch, seniority, and school types; views about relationships in the classroom vary according to regions of school. There are low level, and positive relationships between the teachers’ views about perennialism, progressivism, reconstructionalism, and existentionalism and, relationships in the classroom, relationships in the school, and relationships outside the school. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :