Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin problem çözme becerileri

Yazar kurumları :
Balıkesir Üniversitesi 1
Görüntülenme :
723
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada, müzik öğretmeni ve beden eğitimi öğretmen adaylarının çeşitli değişkenler açısından problem çözme becerilerinin araştırılması amaçlanmaktadır. Araştırma, 2012-2013 eğitim-öğretim yılında öğrenim gören 177 öğretmen adayı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Veri toplama aracı olarak, araştırmada Heppner ve Peterson (1982) tarafından geliştirilen “Problem Çözme Envanteri”; Şahin, Şahin ve Heppner (1993) tarafından Türkçe’ye uyarlanan ölçek kullanılmıştır. Veriler, t-testi ve Kruskal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Araştırmanın bulgularına dayanarak; öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin, cinsiyetlerine ve yaşlarına göre istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar olmadığı; sınıf düzeylerine ve branşlarına göre ise anlamlı farklılıklar olduğu görülmektedir.

Özet İngilizce :

In this study, it is aimed to explore the problem solving skills of Music and Physical Education preservice teachers according to several variables. This research was carried out in 2012 -2013 academic year and 177 preservice teachers receiving education. In this research, "Problem Solving Inventory" developed by Heppner and Peterson (1982); a scale adapted to Turkish by Şahin, Şahin and Heppner (1993) as a means of data collection were used. The data was analyzed using chi-square test and Kruskal Wallis test. Based on the findings of the study, there is no significant difference about the problem solving skills of preservice teachers accordin to gender and age; besides there is a significant difference about them according to grade levels and disciplines. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :