Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen adaylarinin genel öz-yeterlik inançlarinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Abant İzzet Baysal Üniversitesi1, MEB2
Görüntülenme :
859
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının genel öz-yeterlik inançlarını yaş, cinsiyet, sınıf ve bölüm değişkenleri açısından incelemektir. Tarama modelinin kullanıldığı bu çalışmada, araştırma grubunu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesinde öğrenim görmekte olan 117 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Çalışmada veri toplama aracı olarak Sherer ve arkadaşları (1982) tarafından geliştirilen Yıldırım ve İlhan (2010) tarafından Türk kültürüne uyarlanan Genel Öz Yeterlik Ölçeği (GÖYÖ) kullanılmıştır ve nicel veriler 2012-2013 öğretim yılı güz döneminde toplanmıştır. Verilerin analizinde bağımsız örneklemler için t testi ve Kruskal Wallis H-Testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda öğretmen adaylarının genel öz-yeterlilik inançlarının cinsiyet, yaş, sınıf ve bölüm değişkenleri açısından anlamlı şekilde farklılık göstermediği sonucuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

Purpose of this study is to analyse pre-service teachers' general sef-esteem beliefs in terms of age, sex, class and department variables. In this survey model used study, research group consists of 117 pre-service teachers studying in AİBÜ Education Faculty. In this study General Self-Esteem Scale (GSES) which is developed by Sherer and his friends (1982) and adapted into Turkish culture by Yıldırım and İlhan (2010) is used as a data collecting appliance. And quantitative datas are collected 2012-2013 academic year fall semester. In the analysis of data t test and Kruskal wallis H- test is used for random samples. At the end of the research it is found that preservice teachers' general self-esteem beliefs don't changes according to age, sex, class and department variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :