Cilt: 10 - Sayı : 2
Toplumsal Güvenlik, Kimlik, Bütünleşme Bağlamında Avrupa Şüpheciliği: Cameron Dönemindeki Avrupa Şüpheciliğinin İçerik Analizi
Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU,Sinem YÜKSEL ÇENDEK

12 7

Öz Bu çalışmanın amacı, İngiltere’deki Avrupa şüpheciliğinin David Cameron Başbakanlığı döneminde hükümet tarafından yapılan açıklamaların içerik analizi yapılarak incelenmesidir. İnceleme, İngiltere’de Avrupa şüpheciliğinin artıp artmadığını ortaya koymak için yürütülmüştür. Bununla birlikte, toplumsal güvenlik açısından bir tehdit unsuru olarak kabul edilen bütünleşmenin Avrupa şüpheciliğinin gelişimine nasıl etki ettiği açıklanmaya çalışılmıştır. Öte yandan, İngiltere’de Avrupa şüpheciliğinin Avrupa Birliği (AB) karşıtlığı anlamına gelip gelmediği ve İngiltere’nin AB’den ayrılmaktan yana mı yoksa AB’de reformdan yana mı olduğu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu doğrultuda, sözel, yazılı ve diğer materyallerin sistematik şekilde analizi olan içerik analizi yöntemi üzerinde durulmuştur. Bu çalışmanın ana argümanı, İngiltere’nin reformdan yana olan yumuşak Avrupa şüphecisi olduğu ve aslında AB’den ayrılmayı düşünmediğidir.
Anahtar Kelimeler: Avrupa Şüpheciliği, Bütünleşme, İçerik Analizi, Top
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Buzan, Barry. People, States & Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-cold War Era. 2nd ed. Colehester: ECPR, 2007.

Buzan, Barry. Ole Wæver and Jaap de Wilde. Security: A New Frame- work for Analysis. Boulder and London: Lynne Rienner Publis- hers Inc., 1998.

Dağdemir, Elif Uçkan. “Avrupa Birliği’nin Bütünleşme Sürecinde Esneklik Kavramı: Amsterdam Antlaşması Çerçevesinde Bir Değerlendirme”. Ankara Üniversetsi SBF Dergisi 56, 2 (2001): 21-41

Dedeoğlu, Beril. Adım Adım Avrupa Birliği. İstanbul: Çınar Yayınları, 1996.

Flood, Chris. “The Challenge of Euroscepticism”. The European Uni- on Handbook, Edited by. J. Gower. London and Chicago: Fitz- roy Dearborn Publishers, 2002.

Flood, Chris. “Euroscepticism: A Problematic Concept”. Paper presen- ted at the UACES 32nd Annual Conference. Belfast, 2–4 Sep- tember, 2002.

Forster, Anthony. Euroscepticism in Contemporary British Politics: Opposition to Europe in British Conservative and Labour Parti- es Since 1945. London: Routledge Press, 2002.

Harmsen, Robert. “A Dual Exceptionalism?: British and French Pat- terns of Euroscepticism in

Wider Comparative Perspective”. Workshop: National Identity and Euroscepticism: A Comparison Between France and the United Kingdom. Centre for the Study of Democratic Government, 13 May 2005.

House of Commons Foreign Affairs Committee. The future of the Eu- ropean Union: UK Government Policy. First Report of Session 2013–14. Volume I. 21 May 2013.

Jones, Huw, and John O’Donnell. “EU’s Barnier Warns Britain Against Europe A’ la carte”. Reuters. 1 Şubat 2013.

Kopecky, Petr and Cas Mudde. “The Two Sides of Euroscepticism: Party Positions on European Integration in East Central Euro- pe”. European Union Politics. Vol:3, No:3 (2002): 297-326.

McCormick, John. The European Union. Oxford: Westview Press, 1999.

Özkural, Nergiz. “Esnek Avrupa Entegrasyonu Yaklaşımları Bağla- mında Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri”. Türk Dış Politikasında Yeni Yönelimler. Der.: Hasret Çomak ve Caner Sancaktar, 165- 207. İstanbul: Beta Yayınevi, 2013.

Skinner, Marianne Sundlisaeter. “Different Varieties of Euroscepti- cism? Conceptualizing and Explaining Euroscepticism in Wes- tern European Non-Member States”. Journal of Common Mar- ket Studies. Vol: 51, No: 1 (2013): 122-139.

Spiering, Menno. “British Euroscepticism”. Euroscepticism: Party Politics, Naitonal Identity and European Integration. Edited by Robert Harmsen and Menno Spiering, 127-149. Amsterdam, New York: Editions Rodopi B.V, 2004.

Taggart, Paul and Aleks Szczerbiak. “Europeanization, Euroscepticism and Party Systems: Party-based Euroscepticism in the Candida- te States of Central and Eastern Europe”. Perspectives of Euro- pean Politics and Society. Vol: 3, No: 1 (2002): 23-41.

Taggart, Paul and Aleks Szczerbiak. “Introduction: Opposing Europe? The Politics of Euroscepticism in Europe”. Opposing Euro- pe?: The Comparative Part Politics of Euroscepticism. Edited by Aleks Szczerbiak and Paul Taggart, 1-15. Volume 1, Case Studies and Country Surveys. Oxford: Oxford University Press, 2008.

Tüysüzoğlu, Göktürk. “Toplumsal Güvenlikleştirme Yaklaşımının Si- yasal Statü Tartışmalarına Etkisi: Kırım Örneği”. Uluslararası İlişkilerde Teoriden Pratiğe Güncel Yaklaşımlar. Der.: Sibel Tu- ran ve Nergiz Özkural Köroğlu, 189-231. Bursa: Dora Basım- Yayın, Nisan 2015.

Urwin, Derek W. “The European Community: From 1945 to 1985”. European Union Politics. Edited by Michelle Cini, 15-31.. New York: Oxford, 2003.

Wæver, Ole. “European Security Identities”. Journal of Commo Mar- ket Studies 34, 1 (1996): 103-132.

Wæver, Ole. “Securitization and Desecuritization”. Edited by Ronnie D. Lipschutz, 48-86. On Security. New York: Columbia Univer- sity Press, 1995.

Wodak, Ruth and Paul Chilton. A New Agenda in (Critical) Dicourse Analysis.Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 2005.

Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yön- temleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2011. İnternet Kaynakları

“A’ la carte AB olmaz”. Milliyet. 16 Aralık 2012. , http://www. milliyet.com.tr/-a-la-carte-ab-olmaz-/dunya/dunyade- tay/16.12.2012/1642419/default.htm. Erişim tarihi: 20.04.2013.

British Political Speech. Speech Archieve. http://www.britishpoliti- calspeech.org/speech-archive.htm?q=&speaker=53&party=&s earchRangeFrom=2010&searchRangeTo=2014. Erişim tarihi: 28.05.2015.

“Cameron, AB Pazarlığı İçin Avrupa Turunda”. 29 Mayıs 2015. http:// www.zaman.com.tr/dunya_cameron-ab-pazarligi-icin-avrupa- turunda_2297008.html. Erişim tarihi: 30.05.2015.

Carnegy, Hugh. “EU a’ la carte not on menu, Paris tells UK”. Financi- al Times. 17 Ocak 2013. http://www.ft.com/cms/s/0/60166348- 60a8-11e2-a31a-00144feab49a.html#axzz3cwlqpSb5.Erişim tarihi: 20.04.2013.

“France’s Hollande Rejects A’ La Carte Attitude to EU”. BBC News. 5 Şu- bat 2013, http://www.bbc.com/news/world-europe-21336397. Erişim tarihi: 20.04.2013.

Gov.uk. Announcements. https://www.gov.uk/government/announce- ments? announcement_filter_option=all&departments[]=all&fr om_date=11.05.2010&include_world_location_news=1&keyw ords=David+Cameron&page=4&to_date=29.05.2015&topics[] =europe. Erişim tarihi: 28.05.2015.

“İngiltere’de Bir Seçim Üç Lidere Mal Oldu”. BBC Türkçe. 8 Mayıs 2015. http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/05/150508_in- giltere_secim_analiz. Erişim tarihi:20.05.2015.

“İngiltere AB’den Ayrılmayı Oylayacak”. 28 Mayıs 2015. http://www. hurriyet.com.tr/dunya/29125205.asp. Erişim tarihi: 28.05.2015.

“İngiltere Seçimleri Sonrası Cameron Karamsarlığı”. 23 Mayıs 2015. http://www.evrensel.net/haber/113453/ingiltere-secimleri-son- rasi-cameron-karamsarligi. Erişim tarihi: 28.05.2015.

Pew Research Center. Spring 2015 Global Attitudes Survey. Q76, 2015. http://www.pewresearch.org/fact-tank/2015/06/02/europeans- more-upbeat-on-economy-and-eu/ft_15-06-02_eu_uk/. Erişim tarihi: 02.06.2015.

Pew Research Center. Faith in European Project Reviving. 2 Haziran 2015. http://www.pewglobal.org/2015/06/02/faith-in-european- project-reviving/. Erişim tarihi: 02.06.2015.

Traynor, Ian. “The View From the EU: ‘Cameron’s Europe A’ La Carte is not an option’”. The Guardian. 23 Ocak 2013. http://www. theguardian.com/politics/2013/jan/23/view-from-eu-cameron- europe. Erişim tarihi: 20.04.2013.

Nergiz ÖZKURAL KÖROĞLU,Sinem YÜKSEL ÇENDEK