Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meslek yüksek okulu öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Yalova Üniversitesi 1
Görüntülenme :
597
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin kazandırılmasında hem bir yüksek öğretim kurumu olarak; hem de mesleki eğitim açısından bakıldığında önemli bir yere sahip olan meslek yüksek okullarında; öğrenim gören öğrencilerinin yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin incelenmesi hedeflenmiştir. Araştırma tarama modelinde olup; araştırmanın çalışma grubunu batıda yer alan yeni kurulmuş bir üniversitenin meslek yüksekokulunda öğrenim gören öğrencilerden tesadüfi örneklem yoluyla seçilmiş ,farklı bölüm ve sınıflarda okuyan 231 öğrenci oluşturmaktadır.Araştırma verileri Şahin (2010) tarafından geliştirilen yaşam boyu öğrenme yeterlikleri ölçeği ile toplanmış ve sonuçları SPSS 20 programında değerlendirilmiştir.Araştırmanın sorularına cevap bulabilmek için frekans, yüzde, aritmetik ortalama,standart sapma ,t testi ,tek yönlü varyans analizi(Anova testi) hesaplamaları yapılmıştır.Araştırma sonuçlarına göre öğrencilerin yaşam boyu öğrenme yeterlikleri iyi seviyede bulunmuştur. Bölümler arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Sınıf seviyesi yükseldikçe yaşam boyu öğrenme yeterliklerinin de arttığı sonucuna varılmıştır. Sonuç olarak meslek yüksek okullarının programlarını öğrencilerde yaşam boyu öğrenme yeterliklerini geliştirecek nitelikte hazırlamaları ve ona uygun öğretim sürecini düzenlemeleri faydalı olacaktır. 

Anahtar kelimeler :

,

Özet İngilizce :

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :