Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik düzeyleri

Yazar kurumları :
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
730
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı ortaöğretim ve ilköğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik düzeylerini incelemektir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini, bir devlet üniversitesinde pedagojik formasyon eğitimi almakta olan 67 fen-edebiyat fakültesi öğrencisi ve ilköğretim matematik öğretmenliği programında öğrenim gören 85 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak matematik okuryazarlığı öz-yeterlik ölçeği kullanılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler, ortalama, t-testi ve tek yönlü varyans analizi yardımıyla analiz edilmiştir. Araştırmanın sonucunda, ilköğretim ve ortaöğretim matematik öğretmeni adaylarının matematik okuryazarlığı özyeterlik düzeylerinin farklılaştığı, ancak bu düzeyin cinsiyete, okul öncesi eğitime ve akademik başarıya göre farklılaşmadığı gözlemlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine preservice primary and secondary mathematics teachers' self efficacy levels of mathematical literacy. This work is a descriptive study. The sample of the study consists of 67 preservice secondary mathematics teachers which are enrolled to pedagogical information education at faculty of science and arts, and 85 preservice primary mathematics teachers enrolled to faculty of education in a government university. The data were collected by self-efficacy scale for mathematical literacy. In order to analyze the obtained data mean, t-test and one way analysis of variance were used. The findings indicated that there is a significant difference between preservice primary and secondary mathematics teachers' self efficacy levels of mathematical literacy. However, there is no significant difference preservice mathematics teachers' self efficacy levels of mathematical literacy points of view gender, preschool education and academic achievement.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :