Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kimya dersi öğretim programinin uygulanmasina yönelik öğretmen görüşleri

Yazar kurumları :
KTÜ1
Görüntülenme :
1082
DOI :
Özet Türkçe :

Mevcut ortaöğretim kimya dersi öğretim programı, 2007-2008 akademik yılından itibaren kademeli olarak uygulanmaktadır. Öğretim programındaki amaçları başarmada öğretmenlere çok önemli görevler düşmektedir. Bundan dolayı öğretim programının uygulayıcıları olan öğretmenlerin öğretim programı ile ilgili görüşlerinin belirlenmesi önemli bir konudur. Buradan hareketle bu çalışmada, mevcut öğretim programının uygulanmasına yönelik kimya öğretmenlerinin görüşleri belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında Trabzon ilinde görev yapan 6 kimya öğretmeni ile yarı yapılandırılmış mülakatlar yürütülmüştür. Çalışmada araştırmacılar tarafından 8 sorudan oluşan bir görüşme formu oluşturulmuştur. Geliştirilen form, eğitim alanında uzman 3 akademisyen tarafından incelenmiş ve soruların araştırmanın amacına uygun ve yeterli olduğu sonucuna varılmıştır. Her bir mülakat, öğretmenlerden randevu alınarak görev yaptıkları okullarda sesiz bir ortamda yürütülmüştür. Bu amaçla kimya laboratuarları tercih edilmiştir. Her bir mülakat, yaklaşık 50 dakika sürmüş ve teybe kaydedilmiştir. Mülakatlardan elde edilen veriler, içerik analizi yapılarak değerlendirilmiştir. Mülakatlar sonucunda öğretmenler, yeni öğretim programlarının içerik açısından önerilen ders saatine göre çok fazla yüklü olduğunu, programı yetiştirmede sıkıntı yaşadıklarını, belirtmişlerdir. Bunların yanı sıra öğretmenler yeni öğretim programının daha etkin uygulanabilmesi için teknoloji ile kimya dersinin bütünleştirilmesi, laboratuarların kimya derslerinde daha etkin kullanılması, kimya ders saatlerinin arttırılması gibi bir takım önerilerde bulunmuşlardır. Araştırmacılar, kimya öğretim programının daha etkin bir biçimde uygulanabilmesi için öğretmenlere yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uygulanması, programdaki eksikliklerin daha etkin bir biçimde belirlenmesi amacıyla öğretmenlerden MEB aracılığıyla dönütlerin alınması gibi bir takım önerilerde bulunmuşlardır. 

Özet İngilizce :

The secondary school chemistry teaching program has been applied gradually since the 2007-2008 academic year. Teachers have major roles on achieving goals in the teaching program and thus it is an important issue to determine the teachers’ views on the teaching program because they are the ones who apply the program. Thus, it was tried to determine the teachers’ views concerning the implementation of chemistry teaching program in this study. Semi-structured interviews were conducted with 6 teachers who work in the city of Trabzon to learn their views. Researchers prepared a form consisting of 8 questions and three faculty members, the experts in the field of chemistry education, checked the questions and they came to the conclusion that the questions are suitable and sufficient for the purpose of the study. Before each interview, the researchers made an appointment to speak with the teacher participating in the present study. Each interview was conducted in their school’s chemistry laboratory which is a quiet place. The interviews lasted for approximately 50 minutes and were recorded by using a tape recorder. The data obtained from the interviews was analyzed by using the Content Analysis method. As a result of the present study, teachers stated that the new chemistry teaching program has the excess content load when compared to the time allocated for the course and has difficulty in completing the course on time. However, the teachers proposed that chemistry and technology lessons should be incorporated in order to apply new teaching program more efficiently, laboratories should be use more actively, and the time allocated for chemistry lessons should be increased. The researchers suggested that in-service training for the chemistry teachers should be organized to apply the new teaching program as required and the feedbacks from the teachers should be taken by Ministry of National Education to determine the deficiencies in the program. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :