Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Iyilik hali ölçeğinin türkçe formunun güvenirlik ve geçerliğinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Sakarya Üniversitesi1
Görüntülenme :
634
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı Diener ve diğerleri (2009) tarafından geliştirilen İyilik Hali Ölçeğini (İHÖ) Türkçeye uyarlamak ve ölçeğin Türkçe formunun geçerlik ve güvenirliğini incelemektir. Araştırma 385 lise öğrencisi üzerinde yürütülmüştür. Açımlayıcı faktör analizi sonuçlarında maddelerin tek boyut altında toplandığı görülmüştür. Çalışma sonunda toplam varyansın %47’sinin açıklandığı ve ölçeğin madde faktör yüklerinin .60 ile .78 arasında sıralandığı görülmüştür. Benzer şekilde doğrulayıcı faktör analizi sonucunda modelin iyi uyum gösterdiği belirlenmiştir(x2=48.80, sd=18, p=0.0001, RMSEA=.066, NFI=.97, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.96, GFI=.97 ve SRMR=.038). Ölçeğin iç tutarlılık katsayısı .83 olarak bulunmuş, madde toplam korelasyonları değerlerinin ise .47 ile .67 arasında sıralandığı görülmüştür. Geçerlik ve güvenirlik çalışmalarından elde edilen bulgular İHÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olarak kullanılabileceğini göstermektedir. 

Özet İngilizce :

The aim of this study is to examine of valitidy and reliability of the Turkish version of the Flourishing Scale (Diener et al., 2009). The sample of this study consisted of 385 high school students. The result of exploratory factor analysis demonsrated that the items loaded on one factor. The amount of total variance explained was 47% and factor loadings ranged from .60 to .78. Similarly the result of confirmatory factor analysis indicated that the model was well fit(x2=48.80, sd=18, p=0.0001, RMSEA=.066, NFI=.97, CFI=.98, IFI=.98, RFI=.96, GFI=.97 and SRMR=.038). The internal consistency coefficient of the scale was .83 and the corrected item-total corraletions ranged from .47 to .67. Overall findings demonstrated that this scale had high validity and relibiality scores. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :