Cilt: 15 - Sayı : 1
KARİYER GELİŞİMİ BAĞLAMINDA SANAYİ 4.0’IN MESLEK SEÇİMİNE ETKİSİNE YÖNELİK BİR ANALİZ
AN ANALYSIS FOR THE IMPACT OF INDUSTRY 4.0 ON VOCATIONAL SELECTION IN THE CONTEXT OF CAREER DEVELOPMENT
Hanife AKGÜL,Zeynep AYER

12 6

Sanayi 4.0 kavramı, 18. yüzyılda İngiltere’de Birinci Sanayi Devrimi ile başlayan ve sanayi devrimlerinin günümüzde ulaştığı son aşaması olarak kabul edilen Dördüncü Sanayi Devrimi’ni ifade etmektedir. Sanayi 4.0’ın, sanayi sektörü başta olmak üzere ekonomideki tüm sektörleri etkisi altına alması, siber fiziksel sistemlere ve yapay zekaya (akıllı makinalara) dayalı yeni mesleklerin ortaya çıkması, insana duyulan ihtiyacın oldukça azalması ve nitelikli işgücünün piyasada kalabileceği bir süreç olması beklenmektedir. Sanayi 4.0 süreciyle birlikte, mesleklerin yapı ve işleyişinde meydana gelecek değişim ve dönüşümün hem bireysel, hem toplumsal hem de ekonomik alanda büyük etkileri olacaktır. Mevcut durumda; eğitim sistemi aksaklıkları, olumsuz çevre koşulları, ülkenin ekonomik ve teknolojik gelişmişlik düzeyi vb. gibi faktörlerin etkilerinden dolayı zaten zor olan kariyer planlaması ve meslek seçimi konuları Sanayi 4.0 süreciyle birlikte bireyler için daha da karmaşık hale gelecektir. Bu çalışmada; Sanayi 4.0 sürecinde, bireylerin kariyer planlaması ve meslek seçimi yaparken mesleklerdeki değişim ve dönüşümün olası etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Betimsel araştırma yöntemlerinden; literatür tarama ve kurgulama yöntemlerinin kullanıldığı çalışmada, önce Sanayi 4.0’ın gelişimi ve ortaya çıkmasında etkili olan koşullar incelenmiştir. Ardından, kariyer kavramı ve meslek seçimi konuları analiz edilmiştir. Son bölümde ise; kariyer evreleri bağlamında Sanayi 4.0’ın çocuklarda, gençlerde ve yetişkinlerde kariyer gelişimine etkilerinin tespitine yönelik araştırma ve kurgulama yapılmıştır. Çalışmadaki araştırma verilerine göre; sanayi 4.0 sürecinde, mevcut mesleklerden bir kısmının teknolojik gelişmeye bağlı olarak ortadan kalkacağı, buna karşılık şu anda mevcut olmayan yeni mesleklerin ortaya çıkacağı, varlığını devam ettirecek mesleklerin de değişime uğrayacağı tespit edilmiştir. Bütün bu veriler sonucunda sanayi 4.0 sürecinin meslekleri, meslek seçimini ve kariyer gelişimini önemli ölçüde etkileyeceği beklenmektedir.
The concept of Industry 4.0 refers to the Fourth Industrial Revolution, which started in the 18th century with the First Industrial Revolution in England and is accepted as the last stage of industrial revolutions reached today. Industry 4.0 is expected to influence all sectors in the economy, especially the industry sector, the emergence of new professions based on cyber physical systems and artificial intelligence (smart machines), the need for labor to decrease considerably and a qualified workforce to remain in the market. Along with the Industry 4.0 process, the change and transformation that will occur in the structure and functioning of the professions will have major impacts both in the individual, social and economic fields. In the present case; career planning and career choice issues, which are already difficult due to educational system troubles, adverse environmental conditions, the level of economic and technological development of the country, etc. will become more complicated for individuals with Industry 4.0 process. In this study, it is aimed to investigate the career selection and the possible effects of change and transformation in professions. In the study in which literature review and editing methods were used; conditions affecting the development and emergence of Industry 4.0 were examined first. Next; career concepts and career choice issues were analyzed. In the last part; in the context of career phases, research and editing has been carried out to determine the effects of Industry 4.0 on career development in children, youth and adults. According to the research data in the study; in the industry 4.0 process, it was determined that some of the existing professions will disappear due to technological development, whereas new occupations that are not currently available will emerge, and the professions that will continue to exist will also change. As a result of all these data, industry 4.0 process is expected to significantly affect professions, career choice and career development.
Anahtar Kelimeler: Sanayi 4.0, Dördüncü Sanayi Devrimi, Kariyer Gelişimi, Meslek Seçimi
Anahtar Kelimeler: Industry 4.0, The Fourth Industrial Revolution, Career Development, Vocation Choice

Kaynakça

Akgül Birol, Paköz M. Ziya (2011). From ‘Priority Regions’ to ‘Leading Provinces’ for Development: Changing Paradigms, Transforming Policies. The Empirical Economics Letters, 10(3), 289-295.

Akgül Birol, Turşucuoğlu Beste, Yıldız E. Erşan (2018). Gazetecilerin Sanayi 4.0 Süreciyle Sektöre Gelen Değişim ve Dönüşüme Uyum Çalışmaları. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı: 1, 263-272.

Akgül Birol, Yıldız E. Erşan, Turşucuoğlu Beste (2018). Medya Bağımlısı Bireyin, Medyada Harcadığı Fazla Zamanın Bireye Sosyo-Ekonomik Zararları. Akademia Sosyal Bilimler Dergisi, Özel Sayı: 1, 282- 290.

Aytaç Serpil (2005). Çalışma Yaşamında Kariyer Yönetimi, Planlaması, Gelişimi ve Sorunları. (2.Baskı), Bursa: Ezgi Kitabevi.Bullock-Yowell Emily, Gary Peterson, Reardon Robert C., Leierer Stephen James (2011). Relationships Among Career and Life Stress, Negative Career Thoughts and Career Decision State: A Cognitive Information Processing Perspective. The Career Development Quarterly, 59.

Can Halil, Kavuncubaşı Şahin ve Yıldırım Selami,(2009). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Çağlak Engin (2017). Public Relations, Media Relations and Reputation Managment, Reputation Management Techniques in Public Relations. (Ed: ERDEMİR Ayşe), 358-374, DOİ: 10.4018/978- 1-5225-3619-2.ch018.

Davutoğlu N. Atalay, Akgül Birol ve Yıldız Erşan (2017). İşletme Yönetiminde Sanayi 4.0 Kavramı ile Farkındalık Oluşturarak Etkin Bir Şekilde Değişimi Sağlamak. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(52), 544-567. http://www.asosjournal.com/Makaleler/96227596_12648%20Naci%20Atalay%20DAVUTO%C4 %9ELU.pdf (Erişim Tarihi: 10.04.2019)

EBSO. (2015). Sanayi 4.0. Ege Bölgesi Sanayiciler Odası, Araştırma Müdürlüğü.

Eisenberg Michael (2013). 3D printing for children: What to Build Next?. International Journal of Child- Computer Interaction, 1(1), 7-13.

Ersoy Ali Rıza (2016). Ali Rıza Ersoy-Endüstri 4.0 Forum. https://www.youtube.com/watch?v=csNwlNNZx0g. (Erişim Tarihi: 27.09.2017).

Ertürk Mümin (2011). İnsan Kaynakları Yönetimi. (1. Baskı), İstanbul: Beta Yayınevi.

Greenhaus Jeffrey H., Callanan Gerrard A., Godshalk Veronica M. (2010). Career Management. (Four Edition), USA: Sage publication.

Korkmaz Melisa (2017). 4’üncü Sanayi Devriminde Mesleki Eğitim Algısı. AR-GE Bülten, Mayıs- Haziran, 19-21. http://izto.org.tr/demo_betanix/uploads/cms/yonetim.ieu.edu.tr/6415_1498216799.pdf (Erişim Tarihi:15.04.2019).

Soh Peter Y., Unkefer Hannah (2014). Industrial Internet of Things Offers Significant Oppurtunity for Growth of Digital Services, Says Accenture Report. https://newsroom.accenture.com/industries/systems- integration-technology/industrial- internet-of-things-offers-significant-opportunity-for-growth-of- digital-services-says-accenture- report.html (Erişim Tarihi: 18.10.2017)

Tanhan, F. ve Yılmaz, Ü. (2017). Öğrencilerin Kariyer Seçimlerinde Aile ve Sosyal Medyanın Etkisinin İncelenmesi: Bir Odak Grup Çalışması. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ISSN: 1302-6879, 35, 35-47, http://www.yyusbedergisi.com/dergi/ogrencilerin-kariyer- secimlerinde-aile-ve-sosyal-medyanin-etkisinin-incelenmesi-bir-odak-grup- calismasi20171025010854.pdf (Erişim Tarihi: 07.04.2019).

TDK. (2019). Türk Dil Kurumu. Büyük Türkçe Sözlük, http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&kelime=MESLEK.(Erişim Tarihi: 10.05.2019).

WEF. (2016). Future of Jobs Report: Employment, Skills and Workforce Strategy for the Fourth Industrial Revolution, Global Challenge Insight Report, World Economic Forum. http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf (Erişim Tarihi:10.04.2019).

Yıldırım Gürkan, Yıldırım Serkan ve Çelik Embiya (2018). Yeni Bir Bakış - 3 Boyutlu Yazıcılar ve Öğretimsel Kullanımı: Bir İçerik Analizi. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25), 163-184. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/498694 (Erişim Tarihi: 14.04.2019)

Hanife AKGÜL,Zeynep AYER