Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğretmenlerinin algilarina göre eğitim denetmenlerinin rollerini gerçekleştirme düzeyleri

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi1
Görüntülenme :
707
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, eğitim denetmenlerinin rehberlik ve işbaşında yetiştirme ile teftiş ve değerlendirme görevlerinde rol davranışlarına ilişkin ilköğretim öğretmenlerinin görüşlerini belirlemektir. Ayrıca öğretmenlerin algıları arasında mesleki kıdem, öğrenim seviyesi ve branşa göre anlamlı bir farklılık olup olmadığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla 2011-2012 öğretim yılı Malatya ili merkez ilçede bulunan ilköğretim okullarında görev yapan 562 öğretmene ölçek uygulanmıştır. Elde edilen verilerin analizinde aritmetik ortalama, standart sapma ve Anova testi uygulanmıştır. Elde edilen bulgulara göre eğitim denetmenlerinin rehberlik ve işbaşında yetiştirme ile teftiş ve değerlendirme görevlerinde rol davranışlarını gerçekleştirme düzeylerinin kısmen uygun olduğu görülmüştür. Bulgulara göre ilköğretim öğretmenlerinin algılarının mesleki kıdem, öğrenim durumu ve branş değişkenlerine göre farklılık gösterdiği bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of the study is to determine of primary teachers opinions related to supervisors’ level of realizing roles in guidance and training and inspection and evalution. Within the context of the study, ıf teachers’ opinion differ according to seniority, educational level and branch was investigated. The sample of the study comprised 562 primary teachers by random sampling method, in Malatya during 2011-2012 semestr. Datas were analyzed by mean, standart deviaton and Anova.. Results showed that according primary teachers opinion supervisors roles are part-appropriate. Also it was found that there were statistically meaningful differences between teacher perceptions in terms of seniority, educational level and branch variables.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :