Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilkoğretim okul müdürlerinin yönetici becerileri ile öğretmenlerin iş doyumu arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Gaziantep Üniversitesi1, Mareşal Fevzi Çakmak İlköğretim Okulu2, Osman Gazi İlköğretim Okulu3
Görüntülenme :
689
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma ile ilköğretim okul müdürlerinin yönetici becerileri düzeyi ile öğretmenlerin iş doyum düzeyleri arasındaki ilişkiyi belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Gaziantep İli Şahinbey İlçesi'ndeki kamu okullarında görev yapan ilköğretim öğretmenleri oluşturmuştur. Araştırmanın örneklemini ise söz konusu ilçedeki 25 ilköğretim okulunda görev yapan 520 öğretmen oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak "Okul Yönetici Becerileri Ölçeği" ile "İş Doyum Ölçeği" kullanılmıştır. Verilerin analizinde aritmetik ortalama, t testi, tek yönlü varyans analizi, post hoc çoklu karşılaştırmalar testi ve Pearson Korelasyon Katsayısı istatistik tekniklerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçlarından bazıları şöyledir; okul müdürlerinin yönetici becerilerini "genellikle" düzeyinde sergiledikleri, öğretmenlerin iş doyumlarının ise "memnunum" düzeyinde olduğu tespit edilmiştir. Cinsiyet, yaş ve mesleki kıdem gibi bağımsız değişkenler bakımından değerlendirmelerde bazı farklılıklar tespit edilmiştir. Okul müdürlerinin yönetici becerileri ile öğretmenlerin iş doyum düzeyleri arasında pozitif yönde kuvvetli bir ilişki (r= 0.714) saptanmıştır.

Özet İngilizce :

This study was conducted to determine whether or not a relationship exists between primary school principals' administrator skills and teachers' job satisfaction The sample of the study included 520 teachers in 25 public primary schools in Şahinbey, Gaziantep. In the study, two scales were used to collect data. The first scale was "21st Century School Administrator Skills Assessment" while the second one was "Job Satisfaction Inventory." Data were analyzed using mean, t-test, one–way ANOVA, Pearson moment correlation coefficient techniques. As a result of this, teachers were found to think that principals demonstrated administrator's skills at "often" frequency level and that teachers' job satisfaction was at "satisfied" level. The analysis of the collected data showed that some differences existed in participants' assessment in terms of demographic variables such as gender, age, and tenure. In addition, positive and linear relationship was found between the school principal's administrator skills and teachers' job satisfaction.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :