Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerinin “maddenin tanecikli yapisi” ünitesine yönelik anlama düzeylerinin çizim yoluyla belirlenmesi ve farkli değişkenlere göre analizi

Yazar kurumları :
DEÜ Buca Eğitim Fakültesi1, DEÜ Eğitim Bilimleri Enstitüsü2
Görüntülenme :
576
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada; ilköğretim öğrencilerinin maddenin tanecikli yapısı ünitesine yönelik anlama düzeylerinin çizim yoluyla belirlenmesi ve cinsiyetle sınıf düzeyi değişkenleri açısından incelenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla çalışmada; nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Bilecik ili Pazaryeri ilçesinde yer alan bir ilköğretim okulundaki 38 altıncı ve yedinci sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak; 4 sorudan oluşan çizim testi kullanılmıştır. Uygulamadan elde edilen veriler analiz edilmiş ve SPSS paket programı kullanılarak aritmetik ortalama değerlerine ilişkin veriler oluşturulmuştur. Ayrıca öğrencilerin anlama düzeyleri ile cinsiyet ve sınıf düzeyi değişkenleri arasındaki ilişki non-parametrik analiz yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; öğrencilerin anlama düzeylerinin genel olarak orta düzeyde olduğu ifade edilebilir. Sınıf düzeyi açısından baktığımızda ise; altıncı sınıfların bilgi düzeylerinin yedinci sınıflara göre daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır. Bu durumun altıncı sınıfların üniteyi yeni işlemelerinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu sonuçlardan yola çıkılarak çalışma sonuçlarına ilişkin bazı önerilerde bulunulmuştur. 

Özet İngilizce :

The aim of the study is to determine primary school students’ level of conception about the structure of matter chapter through drawings and to examine it in terms of gender and grade level variables. For this purpose, the survey model, which is one of the qualitative research methods, was used in the study. The study group consists of 38 sixth and seventh grade students studying at a primary school located in the Pazaryeri district of the city of Bilecik. The data gathering instrument was a drawing test consisting of four questions. Data obtained from the practice was analyzed and data regarding arithmetic mean values was formed using SPSS software. Also, the relationship between the students’ level of understanding and gender and grade level valuables was determined using non-parametric analysis methods. According to findings obtained from the study, students’ levels of understanding were found to be at a medium level. When considered from the aspect of grade level, the conception of sixth graders was seen to be higher than that of the seventh graders. This may be explained with the fact that the sixth graders had recently studied the chapter. Based on the results of the study, some suggestions were made. 

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :