Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim öğrencilerine yönelik öğrenme stilleri ölçeği geliştirilmesi (aös-i)

Yazar kurumları :
Marmara Universitesi Ataturk Eğitim Fakultesi Eğitim Bilimleri Bolumu1, İstanbul Universitesi Hasan Ali Yucel Eğitim Fakultesi İlkoğretim Bolumu2, İstanbul Universitesi Sosyal Bilimler Enstitusu<
Görüntülenme :
725
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı ilköğretim öğrencilerinin görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik olmak üzere algısal öğrenme stillerine yönelik geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı geliştirmektir. Araştırmanın örneklemini 2011-2012 öğretim yılında İstanbul ilinde yer alan ilköğretim okullarının dört ve beşinci sınıflarında okuyan 446 öğrenci oluşturmaktadır. Ölçeğin geçerlik çalışmalarında görünüş geçerliği ve kapsam geçerliği için uzman görüşüne başvurulmuş ve sonuçlar Lawshe analizi ile değerlendirilmiştir. Yapı geçerliliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmıştır. Faktör sonucunda ölçeğin 36 madde ve görsel, işitsel, dokunsal ve kinestetik olmak üzere dört faktörden oluştuğu, açıklanan toplam varyansın %69,37 olduğu bu faktörlerin yük değerlerinin %36,092 ile %11,564 arasında değiştiği saptanmıştır. Yapılan güvenirlik analizi sonucunda ölçeğin Cronbach's Alfa katsayısı ise 0,95 olarak hesaplanmıştır. Faktörler arasında alfa katsayısı 0.92-0.97 arasında değişmektedir. Madde analizlerinde ise madde-toplam ve madde-kalan korelasyonlarının anlamlı (p<0.001), ayırdedicilik için yapılan analizlerde de tüm madde, faktör puanlarının ayırdedici olduğu gözlenmiştir. Araştırmada sonunda geliştirilen AÖS-İ ölçeğinin ilköğretim öğrencilerinin öğrenme stillerinin belirlenmesi ile ilgili önerilerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this work is to develop a valid and reliable means of test for primary school students' receptive learning styles including visual, audial, tactual and kinesthetic ones. 446 primary school students, who are in the fourth and fifth grades in the city of Istanbul, in the 2011-2012 academic year, constitute the sample of the research. Expert opinion has been appealed for face validity and content validity during the validity process of the scale. The facts that the scale has 36 items and consists of 4 factors such as visual, audial, tactual and kinesthetic; the total variance revealed is % 69,37; the loading values of those factors range from % 36,092 to % 11,564 have been determined. According to the result of validity analysis, Cronbach's Alpha coefficient of the scale has been calculated as 0,95. Alpha coefficient among the factors ranges from 0,92 to 0,97. It has been observed that, in the process of item analysis, item-total and item-difference correlations are meaningful and that, in the analysis for distinctiveness, all item factor points are distinctive. At the end of the research, suggestions have been given regarding to the developed AOS-I scale for determining primary school students' learning styles.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :