Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim ikinci kademede konuşma eğitimine yönelik öğretmen görüşleri: nitel bir çalışma

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1
Görüntülenme :
706
DOI :
Özet Türkçe :

Türkçe eğitimindeki temel amaç, öğrencilere dört temel dil becerisini kazandırmak ve geliştirmektir. Anlatmaya dayalı bir dil becerisi olan konuşmanın diğer dil becerileri arasında özel bir yeri vardır. Çünkü konuşma, insanlar arasında iletişimi sağlayan en yaygın ve en önemli araçtır. İlköğretim düzeyinde ise bir çocuğun kendini ifade etme yollarından en önemlisidir (Özbay, 2005). Konuşma eğitimi, bazı formüllerin ezberletilmesiyle yani teorik bilgilerin aktarılmasıyla değil, uygulama yapılarak kazandırılmalıdır (Aktaş ve Gündüz, 2009). Bu bağlamda konuşma eğitiminin nasıl yapılması gerektiği, Türkçe öğretmenlerinin bu beceriyi kazandırmak için neler yaptıkları ve bu konudaki görüşleri önem kazanmaktadır. Bu doğrultuda yapılan araştırmanın amacı, ilköğretim ikinci kademe Türkçe öğretmenlerinin konuşma eğitimine yönelik görüşlerini ve konuşma eğitiminde karşılaştıkları sorunları ortaya koymaktır. Araştırmanın çalışma grubu ilköğretim ikinci kademede Türkçe derslerine giren on öğretmendir. Veriler, nitel veri toplama tekniklerinden görüşme yapılarak toplanmış ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda öğretmenlerin hangi amaç ve kazanımları öğrencilerin seviyesinin üzerinde buldukları, konuşma eğitiminde hangi etkinlikleri, yöntem ve teknikleri, araçgereçlerle ölçme araçlarını kullandıkları ve hangi güçlüklerle karşılaştıkları saptanmıştır.

Özet İngilizce :

The basic aim in turkish instruction is to improve and achieve the four main skills of language to the students. Speaking which is based on communication has got a very special position among the other skills. Because speaking is an important and common means providing communication among peoople. İt is the most important one for a child in the primary school in ordet to express himself/ herself (Özbay, 2005). Speaking instruction should be achieved by not passing on the knowledge theoretically but, in other words memorizing such formules but by practising (Aktaş and Gündüz, 2009). Therefore, it is important how tke speaking instruction shold be made, what the Turkish teachers are doing to achieve this skill and what their view on this subject is. The aim of the research which is going to be done on this subject is to bring up the problems they come face to face in speaking instruction and the views of the Turkish teachers' elementary school. 10 teachers who have been teaching Turkish to the 7th grade students constitute the study group. The data were collected through interwievs which are qualitative data collection tools, the content analysis was used to analyze the data. As the results of the research it is determined that what aims and gains that teachers found above students' level, what kinds of activities, methods and tecnigues, tools and materials, evaluation tools and also what kind of difficulties they experience in speaking education.

Anahtar kelimeler :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :