Cilt: 12 - Sayı : 2
Aşırı Sağ ve Çokkültürlük : Avrupa’da Ötekileştirilen “Göçmenler”
Extreme Right and Multiculturalism: Immigrant’s Otherization in Europe
Müşerref Yardım

9 6

Çokkültürlülüğe karşı çıkan ve Avrupamerkeziyetçi bir kültür ideolojisini esas alan aşırı sağ parti ve gruplar argümanlarını, göçmenlerin kültürel farklılıklarına, topluma uyum sağlamakta zorlandıklarına ve ekonomik “yük” olduklarına dayandırmaktadırlar. Güvenlik anlayışının, Soğuk Savaş’ın bitimini takip eden süreçte değişmesiyle birlikte, göçmenler birer “güvenlik sorunu” olarak algılanmaya başlanmışlardır. Göçmenleri güvenliği tehdit edici unsur olarak gören bu yeni bakış açısı, aşırı sağ partiler için istismar konusu olmuştur. Hal böyleyken 11 Eylül saldırıları ve ardından meydana gelen Madrid, Londra, Paris ve Brüksel saldırıları Avrupa’nın gündemini güvenlik merkezli bir noktaya taşımıştır. Saldırılara karışan teröristlerin eylemleri için göç yollarını kullanmış olmaları veya yerleşik göçmenlerin saldırıların aktörleri olmaları, göçmenlerin “potansiyel terörist” olarak algılanmalarına sebebiyet vermiştir. Avrupa ülkeleri uyguladıkları politikalarla İnsan Hakları değerlerinden uzaklaşarak mültecileri “kültürel ve ekonomik sorun” olarak ele almaktadır. Bununla birlikte göçmenler ekonomik ve sosyo-politik yaşama dahil olmaları engellenmektedir.
The extreme-right parties and groups that oppose to multiculturalism and adopting an Eurocentric culture ideology, emphasize the diversity of cultural formats and they argue that migrants have difficulty in adapting to the society and bring economic burden. As a result of the changing concept of security following the end of the Cold War, the migrants coded each other as a “security problem”. This new perspective, which sees immigrants as a threat for security, has been subject to abuse for extreme-right parties. Disturbingly, the September 11 and following attacks in Madrid, London, Paris and Brussels have moved the agenda of Europe towards a point completely based on security. The claim that the terrorists involved in the attacks used the migration routes for their action or the claim that resident migrants in Europe are the actors of the attacks have led to seeing immigrants as a “potential terrorists”. European countries move away from the values of Human Rights with the applied policies and treat refugees as “cultural and economic problems”.. Migrants, however, are prevented from participating in economic and socio-political life
Anahtar Kelimeler: Aşırı Sağ, Göçmenler, Çokkültürlülük
Anahtar Kelimeler: Europe, Multiculturalism, Refugees, Migrants, Prejudice

Kaynakça

Aktaş, M. (2014). “Avrupa’da Yükselen İslamofobi ve Medeniyetler Çatışması Tezi”, Ankara Avrupa Çalışmaları Dergisi, 13:31-54.Alkan, Ufuk (2015).“Avrupa’da Refah Devleti ve Göç İlişkisi : Refah Şovenizmi Örneği”, Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 70:751-768. Amnesty İnternational (2015), 10 Préjugés sur les Migrants et Comment y Répondre, Bruxelles.Aristote (1983). La Politique, Paris:Nathan.Arzheimer, K. (2009). “Contextual Factors and the Extreme Right Vote in Western Europe”, American Journal of Political Science, 53(2): 259-275.Bergamasschi, A. (2011). “Attitudes et représentations sociales. Les adolescents français et italiens face a la diversité”, Revue Européenne des Sciences Sociales, 49-2:92-122.Boucher, Manuel (2001). “Les représentations pusillanimes des quartiers d’habitat social, de la présence immigrée et de l’Islam en France”, De l’égalité formelle à l’égalité réelle. La question de l’ethnicité dans les sociétés contemporaines (Ed.Boucher), Paris : L’Harmattan, 217-240. Cardelli, R. and Bornand, T. (2013). “Attitudes des Wallons vis-a-vis des İmmigrés et de l’İmmigration”, İWEPS http://www.iweps.be/sites/default/files/cardelli_bornand.pdf, Erişim tarihi :19.10.2015.Çetin, S. (2015). “Avrupa’nın Yükselen Aşırı Sağ İle İmtihanı”, Akademik Perspektif, http://akademikperspektif.com/2015/01/16/avrupanin-yukselen-asiri-sag-ile-imtihani/Chanady, A. (1994). “L’ouverture a l’Autre.İmmigration, interpénétration culturelle et mondialisation des perspectives”, Culture Française d’Amérique, 167-188.CİMADE (2011), Petit Guide pour Lutter contre les Préjugés sur les Migrants, Paris.Ferré, N. (2012). “Les usages du droit pénal contre les étrangers”, Penser l’İmmigration autrement: İmmigration un régime pénal d’exception, 92-104. Freud, S. (1921 [1987]). Psychologie des Foules et Analyse du Moi, Paris. Gafsia, N. (2012). “L’étranger, cet ennemi de l’intérieur”, İmmigration, un régime pénal d’exception, Paris:Gisti, 78-90Groppo, B. (2003). “Exliés et Réfugiés: L’évolution de la Notion de réfugié au XXe siecle”, HAOL, 2:69-79. Héricourt, J. and Spielvogel, G. (2012), “How beliefs about the impact of immigration shapepolicy preferences: Evidence from Europe”, İnstitut de Recherche pour le Développement, 1-19.Keles, J. (2014). “Avrupa Ülkelerinin Mülteci ve İltica Politikaları”, Politik Art, 1-6.Mucchielli, L. (2003). “Délinquance et immigration en France : un regard sociologique”, Criminologie, 36: 27-55.Neveu, E. (1999). “L’approche constructiviste des problemes publics”, Etudes de Commınication, 22:41-58. Ragi, T. (1997). “L’étranger dans la ville ou le regard de l’autre sur soi”, Désordes, PUF, 188-198.Tsoukala, A. and Ceyhan, A. (1997). “Contrôle de l’immigration : mythe et réalités”, Culture et Conflits, 26-27:1-5.

Yazılı ve Görsel Medya

AnadoluAjansı, 9 Şubat 2016.L’Echo, 7 Ekim 2015.L’Express, 24 Kasım 2005.Le Figaro, 10 Şubat 2011.Le Grand Soir, 29 Kasım 2011.Le Monde, 26 Temmuz 2011.Le Monde Diplomatique, Mayıs 2014.Riposte Laique, 2 Haziran 2009.RTBF, 12 Aralık 2013.The Guardian, 17 Ekim 2010.The Guardian, 13 Mart 2015.The İndependent, 5 Şubat 2011.

Müşerref Yardım