Ufuk ÖZIŞIK

15 7

Kent-Bölge Kavramı Işığında Türkiye’de Büyükşehir Belediye Sisteminde Değişim ve Kalkınma Ajansları: Yerel Ölçekte Mekânın ve Yönetişimin Yeniden Tanımlanması
6360 sayılı yeni büyükşehir belediye kanunu, 2003-2005’te yeniden tasarlananyerel yönetim anlayışı üzerine oturtulmuştur ve mekânın yönetimi bağlamında önemli değişiklikleri beraberinde getirmektedir. Bundan önce ise, 2008 yılından itibaren Düzey 2 seviyesinde kurulan 26 Kalkınma Ajansı uygulamalarına başlamıştır. Kurulan bu Kalkınma Ajansları, bölgesel-yerel ekonomik kalkınma hedefleri ile yola çıkmıştır. Kalkınma ajanslarının kurulması ve yeni büyükşehir belediye yasası ile kentlerin kurumsal anlamda yönetiminde ve ekonomik kalkınma politikalarının belirlenmesinde yeni bir yönetişim sistemine geçildiği gözlemlenmektedir. Bu bağlamda, çalışmada, kent-bölge kavramından yola çıkılarak, İngiltere’deki kent-bölge uygulamalar ve Türkiye’deki İzmir deneyimi ışığında, Türkiye’de mekânın yeniden yapılandırılması olgusu, merkeziyetçilik/âdem-i merkeziyetçilik sorunsalı çerçevesinde ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Kent-Bölge, Yönetişim, Yerelleşme, Bölge, Yeni
Regional Development Agencies and the Reform of the Metropolitan System Through the City-Region Concept: Redefining Space and Governance at the Local Level in Turkey
New metropolitan municipality law (6360) which came after 2003-2005’s local governance and public administration reforms brings significant changes in the spatial governance and its development policies. Well before the new metropolitan municipality law, 26 Development Agencies were established since 2008 and they began its implementation. Development Agencies has set out by regional and local economic development goals. This paper discusses about an eventual city-region phenomenon in Turkey through the articulation of Development Agencies with the new metropolitan municipality framework within economic development policies and spatial governance dynamics. In this study, our goal is to make a reflection about an eventual formation of city-regional space in Turkey relying on decentralization and multi-level governance problematic. The demonstration leans on a UK city-region model as well as on a domestic case, İzmir city-region
Keywords: City-region, Governance, Decentralization, Region, New

Kaynakça

Albrechts, L., Healey, P. ve Kunzmann, K.R. (2003). Strategic spati- al planning and regional governance in Europe. Journal of the American Planning Association, 69, 113-129

Aktar, C. (2012). Çözüm büyükşehir değil adem-i merkeziyet. Taraf, 27.11.2012, http://arsiv.taraf.com.tr/yazilar/cengiz-aktar/cozum- buyuksehir-degil-adem-i-merkeziyet/24170/

Arı, A. (2006). Bölgesel kalkınma politikalar ve yeni dinamikler. İstan- bul: Derin Yayınları.

Balducci, A., Kunzmann, K.R. ve Sartorio, F.S. (2004). Towards cre- ative city region governance in Italy and Germany. DISP, The Planning Review 40 (158), 2-4

Davoudi, S. (2008), Conceptions of the city-region: A critical revi- ew. Urban Design and Planning, 161, 51-60. DOI: 10.1680/ udap.2008.161.2.51

Eraydın, A. Kent Bölgeler: Küreselleşmenin Yeni Odakları mı Yok- sa Yeni Birlikteliklerin ve Demokrasi Taleplerinin Mekânları mı?, Erişim Tarihi: 30.06.2009 http://www.planlama.org/ index.php/planlamaorg-yazlar6/planlamaorg-yazlar/64- planlamaorg-yazlar/prof-dr-ayda-eraydin/1004-kent-boelgeler- kueresellemenin-yeni-odaklar-m-yoksa-yeni-birlikteliklerin- ve-demokrasi-taleplerinin-mekanlar-m

Harrison, J. (2007). From competitive regions to competitive city- regions: A new orthodoxy, but some old mistakes. Journal of Economic Geography, 7, 311–332

Jonas A. (2013). City-regionalism as a contingent ‘geopolitics of capi- talism’. Geopolitics, 18 (2). 284-298, DOI: 10.1080/14650045. 2012.723290

Karasu, K. (2005), İngiltere’de bölge kalkınma ajansları. Bölge Kalkın- ma Ajansları Nedir, Ne Değildir (pp. 197-238) Ankara: Yayed.

Le Gales, P. (2003). Le retour des Villes Européennes. - sociétés ur- baines, mondialisation, gouvernement et gouvernance. Paris: Presses de Sciences Po

Ökmen, M., P, B. (2008). Kuramdan uygulamaya yerel yönetimler - il- keler yaklaşımlar ve mevzuat. İstanbul: Alfa Aktüel Yayını.

Özışık, F.U. (2013). Küreselleşme-yerelleşme sürecinde kentsel yöne- tişim: Kalkınma ajansları ve İzmir örneği – Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi (ISSN: 2146-9229) – www.kentaka- demisi.com, no:12

Özışık, F.U. (2012). L’Européanisation De La Politique De Développement Régional En Turquie (Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikasının Avrupalılaşması) (Doktora Tezi) Aix- Marsilya Üniversitesi, Aix-en-Provence Siyasal İncelemeler Enstitüsü, Fransa, http://www.theses.fr/2012AIXM1035

Parr, J. (2005). Perspectives on the city-region. Regional Studies. 39 (5), 555-566.DOI:10.1080/00343400500151798

Rodrıguez - Pose, A. (2008). The rise of the “city-region” concept and its development policy implications. European Planning Studi- es, 16 (8), 1025-1046. DOI: 10.1080/09654310802315567

Salet, W., Thorley, A. ve Kreukels, A. (2003). Metropolitan governan- ce and spatial planning. London and New York: Spon Press.

Scott, A.J. (2001). Globalization and the rise of city-regions. European Planning Studies, 9 (7), 813-826

“Sorularla ve Cevaplarla Yeni Büyükşehir Belediye Yasası”, AK Parti Genel Merkezi Yerel Yönetimler Başkanlığı, www.akparti.org. tr

Turan, M. (2005). Bölge Kalkınma Ajansları Nedir, Ne Değildir. An- kara: Yayed

“40 Soruda Yeni Büyükşehir Belediye Yasası”, CHP, Yerel Yönetimler Başkanlığı, www.chp.org.tr/yerelyonetimler/pdfkitaplar/40_so- ruda_yeni_buyuksehir_belediye_yasasi/40_soruda_yeni_bu- yuksehir_belediye_yasasi.html