Cilt: 12 - Sayı : 1
Üçüncü Yerler Olarak Kafeler ve Gençlik: Balıkesir Örnek Olay İncelemesi
Youth and Cafés as Third Places: A Case Study in Balıkesir
Fahri Çakı,Betül Kızıltepe

10 4

Bu makalede; kafeler üçüncü yerler, sosyal ve sembolik sermayenin temel tartışmaları bağlamında ele alınacaktır. Araştırma, toplumsal değişimlerle üçüncü yerlerde sosyal ve sembolik sermaye ve mekânsal ayrışma arasındaki karşılıklı ilişkiyi kafeler olgusu içinde incelemeyi amaçlamaktadır. Makale kapsamındaki araştırma, Balıkesir/Altıeylül ve Karesi ilçelerindeki kafeler üzerine inşa edilmiş, 18 kafede 40 gözlem yapılmış ve 40 kişi ile mülakat gerçekleştirilmiştir. Makale kafedeki eylemler ve anlamlar bağlamında lise ve üniversite öğrencileri arasında bir karşılaştırma yapmayı amaçlamaktadır. Makalede, internetin ve sosyal medyanın hayatın her alanına yayılmasıyla bireylerin pratiklerini ve algılarını değiştirdikleri incelenecek ve kafelerin zevk ve beğeni ayrımı ile desteklenen sembolik sermayenin mekânsal ayrışmanın temelini oluşturduğu tartışılacaktır.
This paper examines cafés in terms of third places and in the context of main arguments of social-symbolic capital. It shows that third places change through social change and the mutual relationship between social-symbolic capital and spatial disintegration regarding cafés. It is conducted on young people who go to cafés in Altıeylül and Karesi districts of Balıkesir, 40 observations from 18 cafés are made and 40 participants are contacted to participate. The paper aims at comparing the two groups (high school and university students) in terms of their experiences and perceptions in regards to cafes. The paper demonstrates that the internet gained importance in third places and change person’s experiences and perceptions. It also indicates that the cafés have become indicators of symbolic capital which makes use of distinction of pleasure and finally resulted in spatial disintegration.
Anahtar Kelimeler: Üçüncü Yerler, Sosyal ve Sembolik Sermaye, Kafeler, Mekânsal Ayrışma, Gençlik, Balıkesir
Anahtar Kelimeler: Third Places, Social and Symbolic Capital, Cafés, Spatial Disin- tegration, Youth, Balıkesir

Kaynakça

Bourdieu, P. (2007). Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar. (Çev. N. Öktem), İstanbul: İletişim Yayınları.

Carr, A. (2010). Third Place Discourse. Kansas State University.

Crick, A. P. (2011). Rethinking Oldenburg: Third Places and Generation Y in a Developing Country Context. International CHRIE Conference, 1-22.

Çağlayan, S. (2012). Anadolu’nun İlk Kamusal Mekânı: Kahvehane. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Der- gisi, Sayı 29, 95-110.

Memarovic, N., Fels, S., Anacleto, J., Calderon, R., Gobbo, F. and Carroll, J. M. (2013). Rethinking Third Places: Contemporary Design With Technology. Workshop on Human Computer Interaction for Third Places, 1-16.

Oldenburg, R. (1991). The Great Good Place. New York: Marlowe and Company. Rosenbaum,

M. S., Sweeney, J. C. and Windhorst, C. (2009). The Res- torative Qualities of an Activity-Based, Third Place Café for Seniors: Restoration, Social Support, and Place Attachment at Mather’sMore Than a Café. Seniors Housing & Care Jour- nal, Vol 17, 39-54.

Sami, K. (2010). Halk Kültürü Bağlamında Kahvehanelerin Toplumsal ve Mekânsal Dönüşümleri Diyarbakır Kent Örneği. Millî Folk- lor Dergisi, Sayı 85, 159-172.

Ulusoy, K. (2011). Türk Toplum Hayatında Yaşatılan Kahve ve Kahve- hane Kültürü. Millî Folklor Dergisi, Sayı 89, 159-169.

Waxman, L. (2006). The Coffee Shop: Social and Physical Factors Influ- encing Place Attachment. Journal of Interior Design, Sayı 3, 35-53.

Woldoff, R. A., Lozzi, D. M. and Dilks, L. M. (2013). The Social Transformation of Coffee Houses: The Emergence of Chain Establishments and the Private Nature of Usage. International Journal of Social Science Studies, Vol.1, No. 2; 205-218.

Yağbasan, M. ve Ustakara, F. (2008). Türk Toplumunda Kahvehane ve Kafelerdeki İletişimsel Ortamı Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 18, Sayı: 1, 233-260.

Fahri Çakı,Betül Kızıltepe