Cilt: 13 - Sayı : 1
Y KUŞAĞI TEMSİLCİLERİNİN AİLE ALGILARI ÜZERİNE BİR ANALİZ
An Analysis On Family Perception Of Generation Y
İrem PAKER TÜKEL

7 3

Sosyal bilimler alanında, ortak zaman diliminde yaşamanın getirisi olarak benzer özelliklere sahip bireylerin oluşturduğu gruplar “kuşak” kavramı ile tanımlanmaktadır. Günümüzde, kuşaklar ortak bir kabul olarak; Gelenekselciler, Bebek Patlaması, X, Y ve Z Kuşağı olarak literatürde yer almaktadır. Ortak zaman diliminde yaşayan insanların algıları, beklentileri, hayata bakış açıları, alışkanlıkları ve gündelik yaşam pratikleri kendilerinden önceki ve sonraki zamanlarda yaşayanlara göre farklılık göstermektedir. Gündelik yaşamın pratiklerinde yaşanılan değişimin en yoğun hissedildiği alan toplumlarda genel olarak aile kurumu üzerindedir. Günümüzde, Y Kuşağı temsilcilerinin çoğu aileleriyle bir arada yaşayan ve kendinden farklı bir kuşağın temsilcisi olan anne babalarıyla zor iletişim kuran bireyler olarak toplumda yer almaktadır.  Toplumu oluşturan en küçük birim olarak tanımlanan aile, eğitim, sağlık ve güvenlik gibi bazı işlevlerini başka kurumlara aktarmış olsa da ulusların ve kültürlerin gelişimi için temel birim olmaya devam etmektedir. Toplumun temel yapısını oluşturan aile kurumu, bireylerin ve toplumun gösterdiği değişime paralel bir şekilde değişmektedir. Ailenin yapısında görülen değişimlere rağmen aile, özünde toplumun en küçük birimi olarak kalmaya ve hem bireyler için hem de toplum için işlevini sürdürmeye devam etmektedir. Bu çalışmada, önceki araştırmalar ve Y kuşağının temel özellikleri dikkate alınarak bu kuşak temsilcileri için ailenin değişen anlam ve önemine ve toplumsal yaşamda nasıl bir belirleyiciliği olduğuna değinilmektedir.
For the social sciences, living in the same period, the group of individuals with common characteristics can be defined as generation. In today’s world, using the common classification, generations can be named as Traditionalists, the Baby Boomer, Gen X, Y, and Z. People's perceptions, expectations, attitudes to life, customs and their everyday life practices and behaviors change according to the time period they live in. In societies, the most common area that feels the change is generally on family structure. Today, most members of Generation Y live with their parents and these young people seem to have hard times in communicating with them. As the smallest social unit of society, the family has been instrumental to the development of cultures and nations. Despite the changes in the family structure, families still serve several important functions for both society and the individual. In this study, previous researches and foundations of Generation Y are analyzed in order to understand the changing meaning and importance of family for Generation Y. 
Anahtar Kelimeler: Y kuşağı, Aile, Toplumsal Değişim
Anahtar Kelimeler: Generation Y, Family, Social Change

Kaynakça

Atak H. & Çok F. (2010). İnsan Yaşamında Yeni Bir Dönem: Beliren Yetişkinlik. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi : 17:1:39-50.

Aydın, M. (2000). Kurumlar Sosyolojisi, Ankara: Vadi Yayınları.

Bağlı. M. & Sever. A. (2005). Tabulaştırılan/Tabulaşan Kurumun (ailenin) Kurbanlıklar Edinme Pratiği: Levirat ve Sororat, Aile ve Toplum Dergisi, 2(8): 9-22.

Bartkowski. J.P. & Xu. X.(2010). Refashioning Family in the 21st Century: Marriage and Cohabitation among America’s Young Adults. The Changing Spirituality of Emerging Adults Project. Life Cycle Institute. Catholic University of America.

Coleman. M. & Ganong. L.H. (1984). Effect of Family Structure on Family Attitudes and Expectations. Family Relations, 33:3: 425- 432.

Colin F. (September 10 2007). Forget Astronaut Dreams, Most Kids Just Want A Happy Marriage. Daily Mail 20 Ekim 201 tarihinde http://www.dailymail.co.uk/news/article-480907/Forget-astronaut-dreams-kids-just-want-happy-marriage.html adresinden alınmıştır.

Fagot. B.I. & Leinbach. M.D. (1995). Gender knowledge in egalitarian and traditional families. Sex Roles, 32: 513–526.

Fromm, J., Millennials Study Provides New Data on Media, Shopping and Social Habits. http://blog.barkleyus.com/2011/08/18/millennials-study-provides-new-data-on-mediashopping-and-social-habits/ erişim tarihi 30/10/201

Fulcher. M., Sutfin. E.L. & Patterson. J.C. (2008). Individual Differences in Gender Development: Associations with Parental Sexual Orientation. Attitudes. and Division of Labor. Sex Roles, 58:330–341.

Goldscheider. FK.. & Waite. L. J. (1991). New Families. No Families? The Transformation of the American Home. Berkeley. CA: University of California Press.

Hojat. M. Shapurian. R. Foroughi. D. Nayerahmadi. H. Farzaneh. iM. Shafieyan. M. & Parsi. M. (2000). Gender Differences in Traditional Attitudes toward Marriage and the Family: An Empirical Study of Iranian Immigrants in the United States, Journal of Family Issues 21: 419-434.

İmamoğlu, E. O. (1991). Aile İçinde Kadın-Erkek Rolleri. Türk Aile Ansiklopedisi. Ankara: Cilt 3, T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu. Ankara Türkiye Yazarlar Birliği Vakfı.

Kotowska. I.E. Matysiak. A. Styrc. M. Pailhé. A. Solaz. A. Vignoli. D. (2010). Second European Quality of Life Survey: Family Life and Work. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities

Lower, J., Brace Yourself Here Comes Generation Y, Critical Care Nurse, 28 (5),2008, ss. 80-85.

Paker, İ.T. (2017), Yeni Muhafazakar Gençlik Kültürü: İzmir’deki Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sayın, Ö. ( 1994), Aile Sosyolojisi, İzmir: Ege Universitesi Basımevi.

Schawbel,D., Millennials vs. Baby Boomers: Who Would You Rather Hire? http://business.time.com/millennials-vs-baby-boomers-who-would-you-rather-hire (21.02.2014)

Scott. J. (2006). Family and Gender Roles: How Attitudes Are Changing. GeNet Working Paper No. 21. 11 Şubat 2011 tarihinde http://www.genet.ac.uk/workpapers/GeNet2006p21.pdf adresinden erişildi.

Toruntay, H.( 2011), Takım Rolleri Çalışması: X Ve Y Kuşağı Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.

Türk, A.(2013), Y Kuşağı, Kafekültür Yayıncılık, İstanbul

Twenge. J.M. (1997). Attimdes toward Women. 1970-1995: A Meta-Analysis. Psychology of Women Quarterly, 21:35-51.

Ulu. S. (2003). Attitudes Toward Marital Violence: Individual and Situational Factors (Unpublished Msc Thesis). Ankara:The Graduate School of Social Sciences of Middle East Technical University.

Wentworh, D.K. & Chell, R.M. (2001). The Role of Househusband and housewife as Perceived by a College Population. The Journal of Psychology, 135: (6): 639–650.

Zempke, R., Raines, C., Filipczak, B. (2013), Generations at Work: Managing the Clash of Boomers, Gen Xers, and Gen Yers in the Workplace, 2nd Ed., Amacom, USA

İrem PAKER TÜKEL