Cilt: 12 - Sayı : 2
Sosyal Medyada “Kopyala – Yapıştır” Edebiyatçılığı
“Copy-Paste” Culture on Social Media
Osman Metin,M. Salim Danış

9 5

İletişim teknolojilerinin gelişmesi ve yaygınlaşması, sosyal medya aracılığıyla bireylerin kimliklerini ifade etmesine yeni bir alan açmıştır. Edebiyat paylaşımlarının yoğun olarak yapıldığı sosyal medya hesapları da kimlik temsilinin bir örneğidir. Bu çalışmada Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencilerinin edebiyat ağırlıklı paylaşımlarının kimlik temsili ile ilişkisi araştırılmıştır. Öğrencilerin bu paylaşımlarının, onların entelektüel kimlik oluşturma ve bu kimliği sergilemesine etkisi incelenmiştir. Çalışmada öncelikle sosyal medyanın gelişimi ve kimlik sunumu üzerine teorik çerçeve çizilmiş ardından araştırma bulguları ele alınmıştır. Nitel bir araştırma olarak tasarlanan bu çalışmada derinlemesine mülakat tekniği kullanılmıştır. Katılımcılara görüşme öncesinde belirlenmiş, açık uçlu sorular sorulmuştur. Bu görüşmeler sonucunda bireylerin edebiyata olan ilgilerinin genel olarak sosyal medya ile sınırlı kaldığı görülmüştür. Katılımcıların yaptığı paylaşımların ise edebiyat okumalarının doğrultusunda değil, internet üzerinden kopyalanmış edebi ifadelerden ibaret olduğu sonucuna varılmıştır. 
Developing and expanding communication technologies, it has opened a new field of individuals to express their identity through social media. Social media accounts that made intensive literary exchange is an example of the representation of identity. In this study, association with the literary representation of identity sharing of Sociology students at the Afyon Kocatepe University were investigated. The relationship between the sharing of intellectual identity creation and exhibiting were investigated. In this study was drawn primarily theoretical framework on the development of social media and identity presentation. Later research findings are discussed. This study is designed as a qualitative research and in-depth interview technique was used. Participants were asked at the pre-interview, open-ended questions. As a result of these interviews, it has been seen that the information of the individuals in literature is generally confined to social media. Shares made by participants are not the result of literary readings. This is the result of the sharing of literary expressions copied over the internet. 
Anahtar Kelimeler: Sosyal Medya, Kimlik, Edebiyat Paylaşımları
Anahtar Kelimeler: Social media, identity, literatüre shares

Kaynakça

Altan, H. Z. (2015), “Sosyal Medyanın “Kullanımlar ve Doyumlar” Haritası: Youtube, Facebook ve Twitter”, Sosyal Medya Araştırmaları 2, (Der.) A. Büyükaslan ve A. M. Kırık, (77-117), Çizgi Yayınevi: KonyaArık, E. (2013), “Sosyal Medyada Mahremiyet Görünümleri”, Sosyal Medya Araştırmaları 1, (Der.) A. Büyükaslan ve A. M. Kırık, (103-132), Çizgi Yayınevi: KonyaAtik, A. (2015), “Alternatif Bir Haber Ortamı Olarak Sosyal Medyanın Manipülatif Yapısı”, İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter, (Der.) S.E. Karakulakoğlu ve Ö. Uğurlu, (259-281), Heretik Yayınları: AnakaraBaban, E. (2012), “Mc Luhan ve Baudrillard’ın Penceresinden Sosyal Medyanın Etkisi: İfadenin Esareti, Gözetlenen Toplum ve Kayıp Kimlik Sendromu”, Sosyal Medya Akademi, (Der.) T. Kara ve E. Özgen, (57-83), Beta Yayıncılık: İstanbulBinark, M. (2005), "İnternet'i ve/ya Bilgisayar Dolayımlı İletim Ortamını İncelemek İsteyen Bir Araştırmacının Soruları ve Sorunları", İnternet, Toplum, Kültür, (Der.) M.Binark ve B. Kılıçbay, (21-44), Dipnot Yayınlar: AnkaraBozkurt, A. (2015), “Sanalda “Konuşturulan” Edebiyat Yükselişte Ama..”, Türkiye Bilişim Derneği Bilişim Kültürü Dergisi, S. 174, Mart 2015, ss. 174-177Bulunmaz, B. (2013), “Postmodern Dünyanın Gerçeküstü Mekânları: Sosyal Paylaşım Siteleri”, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-I: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, (Der.) C. Bilgili ve G. Şener, (13-39), Beslenme Saati Kitapları: İstanbul Çakır, M. (2013), “Sosyal Medya ve Gösteri”, Sosyal Medya Araştırmaları 1, (Der.) A. Büyükaslan ve A. M. Kırık, (11-68), Çizgi Yayınevi: KonyaErdal, C. (2013), “Sosyal Medya ve Paylaşım Kültürü”, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-II: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, (Der.) C. Bilgili ve G. Şener, (55-67), Beslenme Saati Kitapları: İstanbulLaughey, D. (2010), Medya Çalışmaları - Teoriler ve Yaklaşımlar, (A. Toprak Çev.). İstanbul: Kalkedon YayınlarıOğuzhan, Ö. (2013), “Kendi Yanılsamasında Kendini İzlemek: Narsisizmin Mecrası Olarak Facebook”, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-II: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, (Der.) C. Bilgili ve G. Şener, (67-93), Beslenme Saati Kitapları: İstanbulŞener, G., Özkoçak, Y. (2013), “Sosyal Ağlarda Görünür Olmak: Facebook Fotoğraflarında Bireyin Kendisini Sunum Stratejileri”, Sosyal Medya ve Ağ Toplumu-II: Kitle İletişiminde Yaşanan Değişimler, (Der.) C. Bilgili ve G. Şener, (121-155), Beslenme Saati Kitapları: İstanbulToprak A, Binark M, Yıldırım A, Aygül E, Börekçi S ve Çomu T. (2009) Toplumsal Paylaşım Ağı Facebook: Görülüyorum Öyleyse Varım!, Kalkedon Yayınları, İstanbul.Uğurlu, Ö. (2015), “Gerçek Olanın İkame Alanı Olarak Twitter: “Online Dünyada Yönetilen Algılar”, İletişim Çalışmalarında Dijital Yaklaşımlar Twitter, (Der.) S.E. Karakulakoğlu ve Ö. Uğurlu, (295-307), Heretik Yayınları: AnakaraGündüz, U, Pembecioğlu N. (2013), “Sosyal Medyanın Bilgi Tekrarına Geliştirilen Tepkiler”, Sosyal Medya Araştırmaları 1, (Der.) A. Büyükaslan ve A. M. Kırık, (225-252), Çizgi Yayınevi: Konya

Osman Metin,M. Salim Danış