Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anne-baba eğitim düzeyinin ilköğretim 1. sinif öğrencilerinin duygulari ifade etme becerilerine etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Karaaslan, Selçuklu Süleyman Çelebi Orta Okulu1, Selçuk Üniversitesi2
Görüntülenme :
560
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı İlköğretim 1.sınıfa devam eden öğrencilerin, anne-baba eğitim düzeyinin duyguları ifade etme becerilerini etkileyip etkilemediğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma evrenini; 2011-2012 öğretim yılında Konya İlinde bulunan ilköğretim okullarının 1. Sınıfına devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. 254
ilköğretim okulundan tesadüfi küme örnekleme ile 40 okul seçilmiş, bu okullardan tesadüfi eleman örneklem yolu ile seçilen 800 (400 kız, 400 erkek) 1. sınıf öğrencisine “Duygular İfade Etme Testi” ve “Kişisel Bilgi Formu” uygulanmıştır. Tarama modelinde olan bu araştırmada, bağımlı ve bağımsız değişkenler arasında ilişkisel tarama yapılmıştır. Verilerin analizinde Varyans analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda anneleri lise mezunu olan çocukların duyguları ifade etme becerileri, anneleri okuma-yazma bilmeyen, ilkokul, ilköğretim ve üniversite mezunu çocuklardan; babaları üniversite mezunu olan çocukların duyguları ifade etme becerileri ise babaları ilkokul ve ilköğretim mezunu olan çocuklardan anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur.

Özet İngilizce :

The aim of this study is determining if parents’ education level affect the emotion expressing skills of the students, who attend primary 1st grade class, or not. Population of the study is 1st grade class students of primary schools in province Konya, in academic year 2011-2012. 40 primary schools have been selected among
254 primary schools by random cluster sapling method, “Test for Expressing Emotions” and Personal Information Form” have been applied to 800 students (400 girls and 400 boys) of primary 1st grade class, who were selected from those schools by random element sampling method. In this study, which is a survey model, a relational survey has been done between dependent and independent parameters. Variance analysis method is used in analysing the data. As a result of the study; skills of expressing emotions of the students, whose mothers were graduated from a high school, is significantly higher than those, whose mothers are either illiterate or are graduated from a primary school or an elementary school or a university; s kills of expressing emotions of the students, whose fathers were graduated from a university, is significantly higher than those, whose fathers are either graduated from a primary school or an elementary school.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :