Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre bir ilköğretim okulunun kurumsal değerlerinin belirlenmesi; öğretmen ve öğrencilerin sahip oldukları değerlerin farklı olma nedenlerinin incelenmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Ziya Gökalp İlköğretim Okulu, Eskişehir1
Görüntülenme :
401
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, öğretmen ve öğrenci görüşlerine göre eğitim kurumlarında var olan değerleri ve var olması gerektiğini düşündükleri değer yönelimlerini belirlemeyi; öğretmen ve öğrenci görüş farklılıklarını kimi değişkenler açısından betimlemeyi amaçlamaktadır. Araştırmanın çalışma evrenini 2010 - 2011 Eğitim Öğretim yılında Eskişehir Tepebaşı İlçesi Ziya Gökalp İlköğretim Okulunda görev yapan 34 öğretmen, ilköğretim 6. Sınıfta öğrenim gören 73 öğrenci, ilköğretim 7. Sınıfta öğrenim gören 62 öğrenci ve ilköğretim 8. Sınıfta öğrenim gören 49 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada yönteminin desenlenmesinde nicel ve nitel araştırma modelleri birlikte kullanılmıştır. Araştırma verileri, nicel veri toplama tekniklerinden Turan ve Aktan (2008)’in geliştirdiği Sosyal Değerler Ölçeği ve nitel veri toplama tekniklerinden yarı yapılandırılmış görüşme ile toplanmıştır. Öğretmen ve öğrenci görüş farklılıklarını kimi değişkenler açısından betimlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılarak okul gelişim ve yönetim ekibinde görev alan 10 öğretmen ve 10 öğrenci ile görüşmeler yapılmıştır. Görüşmeler sırasında görüşmecilerin değer kavramı üzerindeki farkındalıkları belirlenmiş, kendi görüşleri doğrultusunda her görüşmeciye öğretmen ve öğrencilerin davranış ve tutumlarını belirleyen ölçütler olarak tanımlanabilen değerlerin neler olduğu; öğretmen ve öğrencilerin sahip olduğu değerlerin farklı olmasının nedenleri sorulmuştur. Görüşme verilerinin çözümlenmesinde betimsel analiz tekniği kullanılmış ve elde edilen veriler sayısallaştırılmıştır. Ölçek ve görüşme teknikleri yoluyla elde edilen bulgular tanımlanmış ve yorumlanmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research aims to determine the existing values and the value inclinations that should be exist in educational institutes according to students’ and Teachers’ opinion; describe the opinion differences between Teachers’ and Students’ opinions in some variables. This research’s work population includes 34 teachers, 73 students who are studying 6. Grade, 62 students studying in the 7. Grade and 62 students who is studiyng in the 8. Grade in 2010-2011 academic years at Eskişehir Tepebaşı district Ziya Gökalp Primary School. In this reserch’s methods design quantitative and qualitative research models are used together. Research data has been collected by Social Value Scale which is one of the quantitative data collection techniques developed by Turan ve Aktan (2008), and by semi-structured interview technique which is a qualitative data collection technique. To describe the differences between teachers’ and students’ opinion in some variables, researchers make interviews with 10 teacher and 10 students, who are in the team of school development and management, by using semi-structured interview method. During the interviews the interviewee’s awareness about the notion of value is determined, what values are identified as the determiner of the approaches and behaviors of students’ and teachers’, why the students’ and teachers’ values are differ, is asked to interviewees according to each interviewee’s own opinion. To analyze the data of the interviews descriptive analysis technique is used and the data is digitized. The findings obtained from scale and interview techniques are described and interpreted.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :