Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ve örgütsel güven düzeyleri arasındaki ilişki

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Selçuk Üniversitesi1
Görüntülenme :
541
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ve örgütsel
güven düzeyleri arasındaki ilişkiyi ve örgütsel adaletin örgütsel güveni yordama gücünü
incelemektir. Çalışma, 2009-2010 eğitim-öğretim yılında Niğde il merkezinde bulunan
toplam 13 ilköğretim okulunda gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya, random yöntemine göre seçilen, toplam 401 ilköğretim öğretmeni katılmış olup; araştırmada “ilişkisel tarama modeli” kullanılmıştır. Araştıranın amacına dayalı olarak, elde edilen verileri incelemek için Pearson korelasyon ve tek yönlü regresyon analizleri kullanılmıştır. Çalışmada veri toplamak için “örgütsel adalet ölçeği” ve “örgütsel güven ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, ilköğretim okulu öğretmenlerinin örgütsel adalet ve örgütsel güven düzeyleri arasında olumlu yönde anlamlı ilişki saptanmıştır. Ayrıca, örgütsel adaletin alt boyutlarının, örgütsel güvenin alt boyutlarını anlamlı olarak yordadığı görülmüştür. Çalışmadan elde edilen bulgular, ifade edilen bu iki değişkenin okul örgütü içerisinde birbirleri ile yakından ilişkili olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to examine the correlation between
organisational justice and organisational trust and the prediction level of organisational justice for organisational trust of elementary school teachers. The study was carried out in the centre of Nigde in 13 different elementary schools in 2009-2010 academic years. Totally 401 elementary school teachers which were selected randomly participated in the study. “The correlative investigation method” was adopted in the research. In accordance with the purpose of the study, the Pearson correlation coefficient and one-way regression
analyses were employed in the study in order to examine the data obtained. “The
organisational justice scale” and “the organisational trust scale” were used in order to collect data for the study. For the statistical analyses the SPSS 15.0 was used. The results of the study showed that there are positive statistically significant correlations between organisational justice and organisational trust perceptions of elementary school teachers. On the other hand, it was also seen in the study that all factors of the organisational justice have a significant prediction level on all of the factors of the organisational trust. The obtained results in the study indicate that these two variables are inter-related and closely correlated amongst teachers in the school organisation.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :