Cilt: 8 Sayı : 1
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ
Mustafa NAL,Burcu NAL

25 129

Öz SAĞLIK ÇALIŞANLARININ İŞ DOYUMU DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ: BİR KAMU HASTANESİ ÖRNEĞİ               ÖZET Sağlık çalışanlarının yaptıkları işlerde başarılı, verimli olabilmelerinin en önemli gereksinimlerinden biri de iş doyumudur. Sağlık hizmeti alan bireylerin, kaliteli ve etkin sağlık hizmeti alabilmeleri için, sağlık hizmeti verenlerin yaptığı işten ve çalıştığı kurumdan memnun olması gerekir. Bu çalışmanın amacı sağlık çalışanlarının iş doyumunu ölçmek, iş doyumunu olumlu ve olumsuz yönde etkiyen etmenleri tespit etmek ve sağlık yöneticilerine ve literatüre katkıda bulunmaktır. Araştırmanın evrenini Kastamonu ilinde bir kamu hastanesinde çalışan 140 personel oluşturmaktadır. Araştırmanın örnekleminin ise araştırmaya katılmayı kabul eden 99 sağlık personeli oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak Minnessota İş Doyumu Ölçeği kullanılmıştır. Ölçeğin genel güvenirliği Cronbach's Alpha değeri 0.917 olduğu, içsel doyum boyutunun güvenirliği Cronbach's Alpha değeri 0.875, dışsal doyum boyutunun güvenirliği Cronbach's Alpha değerinin 0.834 olduğu saptanmıştır. Araştırmaya katılan sağlık çalışanlarının içsel iş doyum puan ortalamalarının 3.02 olduğu ve içsel iş doyumu (tanınma, başarı, takdir görme, işin kendisi ve işin sorumluluğu) açısından tatmin olduğu belirlenmiştir. Çalışanların dışsal doyum puan ortalamasının 2.63 olduğu tespit edilmiştir, bu puan ölçeğin nötr puanı olan 3’ün altında olduğu için çalışanların dışsal iş doyumu (kurum politikası, yönetim şekli, denetim biçimi, üstler ve astlarla ilişkiler, çalışma şartları, ücret) açısından tatmin olmadığı saptanmıştır. İş doyumunun dışsal boyutunu oluşturan; yönetim, kurumsal politika, denetim biçimi, yönetici ve astlarla ilişkiler, çalışma şartları ve ücret faktörlerinin yöneticiler tarafından gözden geçirilmesi, bu konuda düzeltici ve iyileştirici tedbirler alınmasının faydalı olabileceği kanısına varılmıştır. INVESTIGATION OF JOB SATISFACTION IN HEALTH WORKERS: AN EXAMPLE OF PUBLIC HOSPITALS ABSTRACT Job satisfaction is one of the most important requirements so that health workers can be successful in their work. In order to get adequate and quality health services of patients, health workers must be satisfied with the their institution and their work. This study aims to measure the job satisfaction of health workers, to identify factors affecting negatively and positively job satisfaction, to contribute to literatüre and health administrators. The study population consists 140 health workers working in a public hospital in Kastamonu. The study sampling consists 99 health workers agreed to participate to study. Data collection tool used in the study included a Demographic Information Form and Minnesota Job Satisfaction Scale. Cronbach-alpha fort he whole scale was found to be 0,92. Cronbach-alpha values for the intrinsic dimension scale and extrinsic dimension scale were 0,87 and 0,83 respectively. Intrinsic job satisfaction average score of health workers is 3,02 and in terms of intrinsic job satisfaction of health workers (achievement, recognition or appreciation, job responsibility) was determined to be satisfactory. Extrinsic satisfaction average score of workers is 2,63. Now that this rating is below 3 neutral score of scale,  in terms of extrinsic job satisfaction of workers (agency policy and management, control method, relationships with managers and subordinates, work conditions, wages) was determined to be dissatisfied. It is believed to be useful taking corrective and remedial measures in this issue and review of factors of extrinsic job satisfaction such as agency policy and management, control method, relationships with managers and subordinates, work conditions, wages by managers.  
Anahtar Kelimeler: İş doyumu, sağlık personeli, hastane, hemşire

Kaynakça

Akçadağ, S., Özdemir, E. (2005). İnsan Kaynakları Kapsamında 4 Ve 5 Yıldızlı Otel İşletmelerinde İş Tatmini: İstanbul’da Yapılan Ampirik Bir Çalışma. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(2), 167-193.
Mustafa NAL,Burcu NAL