Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz yeterlilikleri

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı2, Atatürk Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı3
Görüntülenme :
525
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz-yeterliliklerinin ne düzeyde olduğunu belirlemek, yorumlamak ve önerilerde bulunmaktır. Araştırma Konya ili Karatay, Selçuklu ve Meram ilçelerinde görev yapan 282 okul yöneticisi üzerinde yapılmıştır. Veri toplama aracı olarak Hacıfazlıoğlu, Karadeniz ve Dalgıç’ın (2011) “Eğitim Yöneticileri Teknoloji Liderliği Öz-Yeterlik Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” adlı çalışmalarında kullanılan ölçek uygulanmıştır. Elde edilen veriler betimsel yöntemlerden tarama modeliyle çözümlenerek yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz-yeterlilikleri açısından kendilerini çoğu zaman yeterli gördükleri belirlenmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, görev yapılan okul türü, mesleki kıdem ve cinsiyet durumlarına göre okul yöneticilerinin teknolojik liderlik öz-yeterliliklerinin değişmediği tespit edilmiştir. Ayrıca okul müdürlerinin, müdür yardımcılarına göre teknolojik liderlik özyeterliliklerinin daha yüksek olduğu ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

The purpose of this study is to determine, interpret and make suggestions about the level of technologic leadership self-efficacy of the school administrators. The study was implemented on 282 school administrators who have been working in Karatay, Selçuklu and Meram, districts of Konya. The scale which had been used in Hacıfazlıoğlu, Karadeniz and Dalgıç’s (2011) research called “Validity and Reliability Study of Technological Leadership Self-Efficacy Scale for School Administrators”, was applied as data collection tool. The obtained data were analyzed and interpreted via descriptive survey model. The study results revealed that school administrators have exhibited their technologic leadership self-efficacy most of the time and their self-efficacy wasn’t pertinent to their school types, vocational seniority or gender. By the way, the findings pointed that the school administrators considered themselves more competent than assistant principals in terms of technologic leadership self-efficacy.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :