Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterlilikleri

Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi ve Bilişimi ABD1, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
629
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin yeterliklerini belirlemektir. Tarama modelinde olan araştırmanın evrenini Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde yer alan il merkezi, ilçe, belde ve köylerde bulunan devlet ilköğretim okullarında görev yapan okul yöneticileri ve öğretmenler oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, yapılan "çok aşamalı örnekleme" sonucu, 21 ildeki (merkez, ilçe, belde ve köy) devlet ilköğretim okullarında görev yapan 950 öğretmen ile 879 okul yöneticisinden oluşmuştur. Araştırmanın verileri, araştırmacı tarafından geliştirilen “İlköğretim Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Rollerine İlişkin Yeterlikleri Ölçeği” ile internet ortamında toplanmıştır. Araştırmada okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerine göre, okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerinin alt boyutları olan “Gelişim ve Değerlendirme”, “Destek”, “Planlama ve Denetim” ve “Etik ve Güvenlik” rollerini yerine getirme düzeylerinin yüksek olduğu belirlenmiştir. Meslekî kıdem değişkeni açısından okul yöneticilerinin görüşleri arasında “Gelişim ve Değerlendirme”, “Destek” ve “Planlama ve Denetim” alt boyutlarındaki rollerini yerine getirmelerine ilişkin anlamlı farklılaşmalar bulunurken, “Etik ve Güvenlik” alt boyutundaki rollerine ilişkin anlamlı bir farklılaşma bulunmamıştır. Eğitim durumu değişkeni açısından ise okul yöneticilerinin teknoloji liderliği rollerine ilişkin görüşleri arasında anlamlı bir farklılık bulunmamıştır.

Özet İngilizce :

The purpose of this study was to determine the competencies of elementary school administrators regarding their technology leadership roles. The sample of the study consisted of 950 teachers and 879 schools administrators. The data were collected via internet by using “Elementary School Administrators’ Competencies regarding their Technology Leadership Roles Scale”. Results showed that according to the views of the school administrators and teachers, fulfillment levels of roles in “Development and Evaluation”, “Support”, “Planning and Inspection” and “Ethics and Security” which were sub-dimensions of the above mentioned scale were high. In terms of professional seniority, there were significant differences in fulfillment of roles in sub-dimensions of “Development and Evaluation”, “Support” and “Planning and Inspection” among the views of school administrators, there was no significant difference regarding their roles in “Ethics and Security” sub-dimension. In terms of educational background, no significant difference was found regarding the technology leadership roles of school administrators.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :