Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2013 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hemşirelerin uzaktan eğitime ilişkin görüşleri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi1
Görüntülenme :
555
DOI :
Özet Türkçe :

Araştırmada, hemşirelerin uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Araştırma, tanımlayıcı-nicel ve nitel araştırma yöntemine dayalı olarak planlanmıştır. Araştırmanın evrenini, İstanbul ilinde yaşayan ve 2011-2012 öğretim yılı bahar döneminde Atatürk Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından web tabanlı uzaktan eğitim ile yürütülen Hemşirelikte Lisans Tamamlama Programı’na devam eden tüm hemşireler (1015 hemşire), örneklemini ise gelişigüzel örnekleme yöntemi ile seçilen 198 hemşire oluşturmuştur. Araştırmada veriler, Bilgi Formu ve uzaktan eğitime ilişkin görüşlerini belirlemek amacıyla hazırlanan Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu ile toplanmıştır. Veriler, nitel (içerik analizi) ve nicel (frekans,ki-kare) veri çözümleme teknikleri kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmaya katılan hemşirelerin; yaş ortalamaları 39,69±4,80’dir. Hemşirelerin büyük çoğunluğu (%79,8) evlidir. Hemşireler ağırlıklı olarak üçüncü basamak sağlık hizmetlerinde (%41,9) çalışmakta, klinik hemşire (%35,9) olarak görev yapmakta, 17-22 yıldır (%46) hemşire olarak çalışmaktadır. Hemşirelerin büyük çoğunluğu uzaktan eğitimle verilen bir başka programa/eğitime katılmak istediğini (%91,4) belirtmiştir. Hemşirelerin uzaktan eğitimi öncelikle tercih etme nedenleri, çalışma saatleri/vardiyalı çalışma nedeniyle örgün eğitim programına devam edememe, kendi öğrenme biçimine, öğrenme hızına uygun çalışma ortamı sağlama, aile hayatını sürdürmede kolaylık sağlama olarak sıralanmıştır. Hemşirelerin büyük çoğunluğu hemşirelik bilgi ve becerilerinin uzaktan eğitimde, uygulamaya ve görmeye dayalı etkinliklerle (%83,7) kazandırılabileceğini, hemşirelikteki tüm programların uzaktan eğitimle verilemeyeceğini (%83,8) ifade etmiştir. Bu sonuçlar doğrultusunda; uzaktan eğitim programlarını planlayacak, düzenleyecek ve hazırlayacak olan öğretim elemanları tarafından hemşirelerin bireysel farklılıklarını ve beklentilerini göz önünde bulundurmaya yönelik araştırma ve analizlerin gerçekleştirilmesi ve hemşirelerin sürekli eğitim programları, lisansüstü programların, mezuniyet sonrası sürekli eğitim programlarının, sertifika programlarının, seminer çalışmalarının uzaktan eğitimle verilmesine yönelik çalışmaların başlatılması önerilmektedir.

Özet İngilizce :

In the research, it was aimed at unearthing the views of nurses concerning the distance education. It was a descriptive-quantitative and a qualitative research. The research population was constituted by all the nurses (1015 nurses) who were living in Istanbul and receiving education in the Bachelor’s Degree Completion Programme in Nursing carried out as web-based distance education by Atatürk University Distance Education Implementation and Research Center in the 2011-2012 academic year. The sample consisted of 198 nurses who were selected through random sampling and accepted to take part in the research. Data of the research were collected by the Information Form and Semi-Structured Interview Form prepared to determine their views on distance education. Data were analyzed through content analysis and frequency analysis techniques. The youngest nurse to participate in the research was age average was 39,69±4,80. them were married (79,8%). nurses were serving in the tertiary healthcare services (41,9%), them were working as clinical nurse (35,9%). Nurses had been working as nurse for 17-22 years (46,0%). All the nurses expressed that they wanted to take part in another programme/education provided through distance education (91,4%). Nurses prefer distance education principally as “they cannot attend a formal education programme due to their working hours/working in shifts, they can have access to the working environment in conformity to their learning styles and rates, it facilitates their family life. It was reported that information and skills could be observing and practicing in distance education (83,7%). In our study, all nurses expressed that all programmes in nursing can not be given through distance education (83.8%). In conclusion, we recommend that instructors, who will plan, organise and prepare the distance education programmes, carry out researches and analyses to take the individual differences and expectations of nurses into consideration and start working to provide the nurses with continuing education programmes, postgraduate programmes, postgraduate continuing education programmes, certificate programmes through distance education.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :