Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2014 , Cilt 4 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Harmanlanmiş öğrenme ortami ile hazirlanan anatomi dersinin öğrencilerin akademik başarilari üzerindeki etkisi

Yazar kurumları :
Kocaeli Üniversitesi1, Gazi Üniversitesi2
Görüntülenme :
715
DOI :
Özet Türkçe :

Bu nicel çalışmanın amacı, tıp fakültesinde anatomi laboratuvarı dersini alan öğrencilerin kadavra eğitiminden daha fazla yararlanabilmeleri için bağımsız çalışma saatlerinde kullanabilecekleri, kadavra diseksiyonu çekimleri, konu ile ilgili 3 boyutlu görüntülerin yer aldığı ve öğretim elemanına sorular sorabildikleri harmanlanmış bir öğrenme ortamının öğrencilerin akademik başarısına etkisini belirlemektir. Çalışmanın evrenini Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri, örneklemi ise 2012-­‐2013 eğitim öğretim yılında eğitim gören anatomi laboratuvarı çalışması için dört gruba bölünmüş olan 213 kişilik Dönem II öğrencileri arasından rasgele seçilen bir grup oluşturmaktadır. Çalışmada kontrol ve deney grubunun kullanıldığı, son test ölçümlerinin yapıldığı yarı deneysel bir desen kullanılmıştır. Laboratuvar dersindeki başarıyı ölçmek için kadavra, kadavra parçaları ve maketler üzerinde uygulamalı bir sınav ve teorik derslerdeki başarıyı ölçmek için çoktan seçmeli bir sınav yapılmıştır. Akademik başarı testi sonuçlarına göre laboratuvar sınavı sonuçlarında harmanlanmış öğrenme ortamında ders gören öğrenciler lehine anlamlı bir fark elde edilirken teorik sınavda iki grup arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Sonuç olarak, anatomi dersi için hazırlanan harmanlanmış öğrenme ortamı öğrencilerin laboratuvar sınavındaki akademik başarılarını arttırmıştır. Anatomi dersinde harmanlanmış öğrenme ortamlarının kullanılması kalabalık laboratuvar ortamları ve kadavra yetersizliğinin etkilerini azaltabilir. Harmanlanmış öğrenme öğretim elemanının yükünü arttırsa da, tekrar kullanılabilirlik, 3B materyal, etkileşim sağlanması gibi yararlarından dolayı kullanılabilir.

Özet İngilizce :

This quantitative study aims to determine the effect of a blended learning environment which includes cadaver dissection shootings and related 3-­‐D images they can use during the hours of independent study and where they can ask some questions to the instructor so that the students can further benefit from the cadaver training on academic achievement of the students taking the anatomy course in the Faculty of Medicine. The target population of the present study is comprised of the students of the Faculty of Medicine, Kocaeli Universiy, while the sample is comprised a group of people randomly selected among the 213 students of Semester II during the Academic Year 2012-­‐2013, and divided into four groups for the anatomy laboratory course. In this study, a quasi-­‐experimental design in which control and experiment groups involved final test measurements was conducted. To measure the success of laboratory course, a practical exam was performed on cadavers, ps and models. According to the findings of the research, among the laboratory results used to measure the students’ academic success, a significant result in favor of blended learning group has been reached while there has been found statistically no meaningful difference among theoretical results. As a result, blended learning environment prepared for anatomy lesson increased the academic success of students in laboratory exam. The use of blended learning in anatomy lesson may reduce the effects of crowded laboratory environment and lack of cadavers. Although the burden of teaching staff increased, blended learning can be used benefits such as reusability, 3D material, ensuring interaction.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :