Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Eğitim fakültesi öğrencileri için e-öğrenmeye yönelik genel bir tutum ölçeği geliştirme çalışması

Yazar kurumları :
Milli Eğitim Bakanlığı1, Dokuz Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü2
Görüntülenme :
488
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan üniversite öğrencilerinin e-öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemek için genel bir tutum ölçeği geliştirmektir. Alanyazın taraması neticesinde elde edilen 50 tutum maddesi ölçeğe alınmıştır. Araştırmaya Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesinden 567 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin geçerlik ve güvenirlik analizinde hangi analizlerin uygulanacağına karar verebilmek için alanyazında kabul gören tutum ölçeği geliştirilen makaleler taranmıştır. Alanyazında uygulanmış olan farklı yöntemler denendikten sonra, alt ve üst %27 grup ortalamaları ve toplam madde korelasyonu madde eleme amaçlı kullanılmıştır. Yüksek t-değerine göre maddeler seçildikten sonra faktör analizi yürütülmüş ve Cronbach α katsayısı hesaplanmıştır. Sonuç olarak 20 maddelik e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin tek veya iki faktörlü olarak kullanılabileceğine karar verilmiştir. Tek faktör toplam varyansın %45,12’sini açıklarken, İki faktör toplam varyansın %52,23’ünü açıklamıştır. Tek faktörlü ölçek için Cronbach’s Alpha güvenirlik katsayısı, 0,93 olarak ortaya çıkmıştır. Bu sonuçlar, e-öğrenmeye yönelik tutum ölçeğinin geçerli ve güvenilir olduğunu ve yüksek eğitimde öğrenim gören öğrencilerin e-öğrenmeye yönelik tutumlarını belirlemede kullanılabileceğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

The aim of the study is to develop a general attitude scale towards e-learning to measure students‘general attitudes towards e-learning at the Faculty of Education. As a result of the literature review, a-50-attitude item was written for the first draft of the scale. 567 university students from Buca Faculty of Education studying at Dokuz Eylul University participated into the study. The literature was reviewed to be able to decide which methods should be used for the validity and reliability analysis. After applying different methods, the lower 27% and upper 27% group means difference and item-total correlation method were used for item elimination. After selecting items according to the criteria of having high t-value, factor analysis was used and Cronbach’s Alpha was calculated. Factor analysis showed that this 20-item e-learning attitude scale can be used both with single factor and two factors. Single factor of the general attitude towards e-learning scale explained %45.12 of the total variance. Two factors scale explained %52.23 of the total variance. Cronbach’s Alpha coefficient is 0.93 for single factor scale. These results indicated that general attitude scale towards e-learning was valid and reliable and can be used for measuring higher education students’ attitudes towards e-learning.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :