Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama (ETKU)

Yıl 2012 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Meb hizmetiçi eğitimlerinin öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin tutumlarına ve bilgisayar öz-yeterliklerine etkisi

Yazar kurumları :
Ahi Evran Ün. Eğitim Fak. BÖTE Bölümü1, Y.Lisans Öğrencisi Ahi Evran Ün. Fen Bilimleri Enst. BÖTE Bölümü2
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma MEB tarafından düzenlenen hizmetiçi eğitim çalışmalarının öğretmenlerin bilgi ve iletişim teknolojilerine ilişkin öz-­yeterlilik algılarına ve tutumlarına etkisini ortaya çıkarmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Tarama modelli araştırmanın örneklemini 437 öğretmen oluşturmaktadır. Ölçme aracı olarak öğretmenlerin algılarını ölçmek için Bilgisayar Öz-yeterlik Algı Ölçeği, tutumlarını ölçmek için BİT’e Yönelik Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde yüzde, aritmetik ortalama, t, Anova, Scheffe ve Pearson r korelasyon testlerinden yararlanılmıştır (p<0,05). Araştırma sonucunda ulaşılan bazı sonuçlar şöyle özetlenebilir: Öğretmenlerin BİT’e yönelik tutumları oldukça yüksektir. Öğretmenlerin BİT’in eğitim ve öğretime etkisine yönelik tutumları üzerinde kıdemin etkisi vardır. Öte yandan öğretmenlerin BİT kullanılmasına engellere yönelik tutumları üzerinde kıdemin ve mezun olunan okul düzeyinin etkisi yoktur.

Özet İngilizce :

This study was conducted to reveal the impact of in-­‐service training efforts organized by the MNE upon teachers’ self-efficacy perceptions and attitudes toward ICT. Using the survey model, the study’s sample consists of 437 teachers. The Computer Self-Efficacy Perception Scale was used to assess the teachers’ perceptions as the assessment instrument, while the Attitude Scale toward ICT was used to assess their attitudes. Percentage, arithmetic means, t, Anova, Scheffe and Pearson r correlation tests were employed in data analysis (p<0.05). Some of the results obtained in the study could be summarized as follows: The teachers have quite high attitudes toward ICT. Seniority plays a role in the teachers’ attitudes toward the effects of ICT on education. On the other hand, seniority and the type of school of graduation do not have any effect on the teachers’ attitudes toward the obstacles to using ICT.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :